Kapaklı Belediyesi'nden satılık arsa! 6 milyon TL'ye!


 Kapaklı Belediyesi'nden satılık arsa! 6 milyon TL'ye!

Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1576 ada 8 nolu parsel 6000 metrekarelik arsa 6 milyon TL bedel ile satılıyor. Arsanın imar durumu özel eğitim alanı olarak belirtiliyor... 


Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1576 ada 8 nolu parsel 6000 metrekarelik arsa satışa çıkarılıyor. Arsanın bedeli 6 milyon TL olarak belirlendi.  

 

Satışa konu olan arsanın imar durumu özel eğitim alanı olarak belirtiliyor. 

 

KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1576 ADA 8 NOLU PARSEL SATIŞ İLANI

MADDE 1- Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1576 ada 8 nolu parsel 6000 m² lik arsa Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi,Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 14.maddesine göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 26.10.2017 Perşembe günü saat : 11:00'da Belediye Encümeni tarafından Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat Komisyon Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır.

 

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.

 

Niteliği :İmar durumu " Özel Eğitim Alanı " şeklindedir. Emsal 1. 60'dır.

 

İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, haftaiçi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet binası giriş kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve şartnameyi; 100,00.-TL(yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

 

MADDE 2 - 1576 ada 8 parsel 6000 m²'lik arsanın muhammen bedeli : 6.009.600,00 TL- (Altımilyondokuzbinaltıyüz Türk Lirası)'dır. Geçici teminat muhammen bedelin %3 (yüzde üç) 'ü oranında olup , miktarı 180.288,00 TL (Yüzseksenbinikiyüzseksensekiz ) 'dir. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

 

MADDE 3 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

 

MADDE 4 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

 

MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen

serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.


MADDE 6 - İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1-Başvuru dilekçesi,

2-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

3-Geçici Teminat makbuzu veya 2886 sayılı kanuna uygun Banka Teminat Mektubu ,

4-Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

5-Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

6-Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

7-İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

8-Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

9-İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

10-Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

11-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

12-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

13-Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

14-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

15-Şartname alındı makbuzu.

16-Borcu yoktur belgesi.(Kapaklı Belediyesinden alınacak)


MADDE 7- Taşınmaz ihalesine katılmak isteyenler yukarıda istenen belgelerle birlikte 26/10/2017 Perşembe günü saat 11:00 'da Kapaklı Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. Telgraf ve faks ile yapılacak müracatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.Tekirdağ Kapaklı satılık arsa fiyatları , Tekirdağ Kapaklı satılık , Tekirdağ Kapaklı arsa ihaleleri ,