31 / 05 / 2023

İzmir Teos Otel 14 milyon TL'ye satışa çıkarıldı!

 İzmir Teos Otel 14 milyon TL'ye satışa çıkarıldı!

İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığı, Seferihisar Sığacık Mahallesi'ndeki Teos Otel'i 14 milyon TL'den satışa çıkardı. İhale 5 Nisan'da yapılacak...


İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığı, Seferihisar Sığacık Mahallesi'ndeki Teos Otel'i satışa çıkardı. Gayrimenkelün satış bedeli 14 milyon TL olarak belirlendi. İhale 05 Nisan günü saat 11:00'de yapılacak.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığından


İli               :  İzmir

İlçesi            :  Seferihisar

Kurum             :  Seferihisar Belediye Başkanlığı

İşin Adı/Konusu/Cinsi       :  Taşınmaz mal satılacaktır.

İhale Tarihi& Saati         :  05/04/2017 (Beş Nisan ikibinonyedi) Çarşamba Günü Saat: 11.00 (on bir)

İhale Usulü                             :  2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 37 - 43. Maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 37-43. Maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Madde 2. İhale kapsamında aşağıda bilgileri bulunan taşınmazın çıplak mülkiyet hakkı 14.000.000,00 TL (On dört Milyon Türk Lirası) muhammen bedelle satılacaktır. İhale bedeli peşin olarak ödenecektir. İhale bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir.

Tapu Bilgileri: Seferihisar Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Tapunun İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 776 ada 1 parselinde kayıtlı 62.162,00 m² yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz. 


AÇIKLAMA: Taşınmaz üzerinde 08/11/1990 tarih ve 2364 yevmiye no.lu Güneş Turizm Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. Lehine Başlangıç tarihi 08/11/1990 tarihli 41 yıllık Müstakil ve daimi irtifak hakkı vardır.


İmar durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında olup; 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Turizm Tesis alanıdır. Yapılaşma koşulları Otel olması durumunda; E:0,50 Hmax = 10m (3 kat), Tatil Köyü olması durumunda; E:0,30 Hmax = 6,50 m (iki kat) şeklindedir.

Taşınmaz üzerinde 150 Odalı Otel bulunmaktadır.Madde 3. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 200 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname bedelini yatırmaları zorunludur.

Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14   Seferihisar/İZMİR’dir.

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 7. “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a - Dış Zarf (İdari Şartname madde:11 de belirtilen şekliyle)

b - İç Zarf (İdari Şartname madde:11 de belirtilen şekliyle)

c - Teklif Mektubu (İdari şartname ekinde bulunan örneğe uygun)

d - Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e - Nüfus sureti (gerçek kişiler için)

f - Muhammen bedelin %3ü oranında, 420.000,00 TL (Dörtyüzyirmi Bin Türk Lirası) tutarında gecici teminat yatırmak. (Şartname 8. Maddede belirtildiği şekilde.)

g - Şartname alındı makbuzu

h - Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

ı - Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

i - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

j - Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tastikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri

Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 05/04/2017 Tarih ve Saat:10:30’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.