15 / 06 / 2024

İzmir Menderes Belediyesi'nden satılık dükkan! 4.5 milyon TL'ye!

 İzmir Menderes Belediyesi'nden satılık dükkan! 4.5 milyon TL'ye!

İzmir Menderes Belediye Başkanlığı, Görece-Hürriyet Mahallesi'ndeki depolu dükkanını 11 Ekim'de ihale ile satıyor...


 İzmir Menderes Belediye Başkanlığı tarafından, Görece-Hürriyet Mahallesi'nde yer alan depolu dükkan ihale usulü ile muhammen bedeli 4.5 milyon TL olarak satışa sunuluyor. İhale 11 Ekim'de yapılacak.TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


İzmir Menderes Belediye Başkanlığından:

 İzmir Menderes Belediyesi1 - İhale Tarihi - Saati ve Günü    :  11.10.2017 - 10.00 - Çarşamba


2 - Son Teklif verme saati             :  İhale günü saat: 09.30


3 - İhalenin Yapılacağı Yer           :  İzmir Menderes Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Menderes/İZMİR


4 - İhale Usulü                              :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’nci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı Kanununun 37. maddesine göre


5 - İhale şartnamesi: İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden (kira ve ihale, satış birimi) satın alınabilir.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:


A) Gerçek kişiler için;


1 - Nüfus cüzdanı fotokopisi


2 - Noter tasdikli imza beyannamesi


3 - Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname, ve imza beyannamesi


4 - Tebligat için adres beyanı


5 - Geçici teminat yatırdığına dair belge


6 - İkametgâh sureti


7 - Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)


8 - Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)


B) Tüzel kişiler için:


1 - İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)


2 - Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb)


3 - Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)


4 - Geçici Teminat yatırdığına dair belge


5 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı)


6 - Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)


7 - Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)


Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı en geç ihale günü saat:09.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.


İstekliler 11/10/2017 saat 9:30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.
Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.


İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.


İlan olunur.