İncirliova Belediyesi'nden satılık arsa! 3.5 milyon TL'ye!


 İncirliova Belediyesi'nden satılık arsa! 3.5 milyon TL'ye!

İncirliova Belediyesi İstiklal Mahallesi'ndeki arsa satışa sunuluyor. Arsanın satış ihalesi 21 Mayıs'ta yapılacak.İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından İstiklal Mahallesi'nde yer alan 2 bin 111.59 metrekare büyüklüğündeki arsayı ihale ile satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 500 bin TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 21 Mayıs'ta yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


İncirliova Belediye Başkanlığından:


 İncirliova Belediyesi


MADDE 1 - İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından; listede belirtilen 1 Adet taşınmaz satışa çıkarılacaktır. İhale, İncirliova Belediye Binasındaki Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” suretiyle yapılacaktır. Şartname İncirliova Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ücreti mukabilinde alınabilir.


MADDE 2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.


MADDE 3 - İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.


MADDE 4 - İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.


MADDE 5 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.


MADDE 6 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:


İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;


A) GERÇEK KİŞİLERDEN:


İkametgâh belgesi,


Nüfus cüzdan sureti,


Sabıka Kaydı son otuz (30) gün içinde alınmış.


Geçici teminat nakit yatırma makbuzu,


Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,


Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.


Doküman Bedeli yatırmış olması ve Belediyeden borcu yoktur belgesi almış olması.


B) TÜZEL KİŞİLERDEN:


İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,


Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),


Geçici teminat nakit yatırılan makbuzu,


Doküman Bedeli yatırmış olması ve Belediyeden borcu yoktur belgesi almış olması.


Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,


Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.


Vergi kimlik numarası veya vergi levhası


C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.


MADDE 7 - Geçici teminat: Belirlenen muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.


MADDE 8 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.


MADDE 9 - Kesin teminat olarak şunlar alınır:


Tedavüldeki Türk Parası


Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları


MADDE 10 - Teminatların teslim yeri: Teminatı nakit olarak ödeyecek olanlar, parayı doğrudan Belediye’ye ödeyecek ve karşılığında makbuz alacaklardır. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.


MADDE 11 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler kapalı teklif olarak 21.05.2018 Tarihi Saat 10.30 a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne sunulacaktır.
İncirliova Belediyesi satılık arsa , İncirliova Belediyesi arsa satışı ,

Hemen Teslim 4 proje