İBB'den Tuzla'da satılık 2 arsa! 5 milyon TL'ye!


İBB'den Tuzla'da satılık 2 arsa! 5 milyon TL'ye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla'da yer alan işgalli 2 arsanın hisselerini ihale ile satışa sunuyor. İhale 20 Ekim'de yapılacak.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Tuzla'da yer alan işgalli 2 arsanın aşağıda belirtilen hisse oranları ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon 66 bin 900 TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 10 Ekim'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhale -1-

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.


1 - Encümen Kayıt No            :  3099


2 - Taşınmaza Dair Bilgiler     :


a) İli  :  İstanbul


b) İlçesi     :  Tuzla


c) Mahallesi     :  Merkez


d) Pafta No   :  -


e) Ada No   :  5826


f) Parsel No     :  1


g) Yüzölçümü     :  6.018,21 m²


h) Satılacak Hisse Oranı         :  637/2400


ı) Halihazır        :  İşgalli


j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok


k) İmar Durumu     :  Konut+Ticaret Alanı


l) Cinsi     :  Arsa


3 - Muhammen Bedeli     :  3.194.660 TL


4 - Geçici Teminatı  :  95.839,80 TL


5 - İhale Tarihi ve Saati       :  10 Ekim 2018 - 13:00


6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul 

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü


8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.


                                                  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL


                                                  Tel: 0 212 455 33 30   Fax: 0 212 449 51 07


9 - Şartname Bedeli                :  600-TL


10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:


a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)


b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.


c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.


d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.


e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.


f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname


h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)


11 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.


12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.


13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.


14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.


İhale -2-

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.


1 - Encümen Kayıt No            :  2813


2 - Taşınmaza Dair Bilgiler     :


a) İli     :  İstanbul


b) İlçesi      :  Tuzla


c) Mahallesi      :  Merkez


d) Pafta No     :  -


e) Ada No      :  5824


f) Parsel No        :  1


g) Yüzölçümü      :  5.775,57 m²


h) Satılacak Hisse Oranı         :  389/2400


ı) Halihazır       :  İşgalli


j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok


k) İmar Durumu       :  Ticaret+Konut Alanı


l) Cinsi        :  Arsa


3 - Muhammen Bedeli       :  1.872.240 TL


4 - Geçici Teminatı                 :  56.167,20 TL


5 - İhale Tarihi ve Saati           :  10 Ekim 2018 - 13:00 

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul


7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü


8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.


                                                  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL


                                                  Tel: 0 212 455 33 30   Fax: 0 212 449 51 07


9 - Şartname Bedeli                :  500-TL


10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:


a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)


b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.


c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.


d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.


e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.


f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,


g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname


h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)


11 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.


12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.


13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.


14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.


 ibb tuzla satılık arsa , Tuzla İBB satılık arsa , İstanbul Büyükşehir Belediyesi arsa ,