Hakkari'de işyeri ihalesi 10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek!


 Hakkari'de işyeri ihalesi 10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek!

Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı, işyeri yapım işi ihale ediyor. Keşif bedeli 16 milyon 430 bin TL olarak belirlenen iş için ihale 10 Ağustos'ta yapılacak.Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı, işyeri yapım işi ihale ediyor. Keşif bedeli 16 milyon 430 bin TL olarak belirlenen iş için ihale 10 Ağustos'ta gerçekleşecek.
İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi 100 işyeri yapım işi 


birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin Adresi                    :  Esendere Yolu 2. Km. Küçük Sanayi Sitesi İdare Binası Yüksekova/HAKKARİ


2 - İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı          :  100 adet işyeri yapım işi


b) Yapılacağı yer                       :  Yüksekova / HAKKARİ


c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


d) İşin süresi                              :  31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır


e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  16.430.000 TL


f) Geçici Teminatı                      :    1.150.100 TL


3 - İhalenin


a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 


Salonu Söğütözü-Ankara


b) Tarihi ve saati                        :  10/08/2017 - Saat 10.00


4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:


A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale 


Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.


B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.


1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.


4) İş Deneyim Belgesi.


İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş 


veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir 


işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli 


örneklerinin de sunulması gerekmektedir.


İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.


5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.


C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler


1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak 


belge.


(Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)


2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.


D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 


bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir 


yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.


F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.


G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.


H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.


İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf


Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en 


geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına 


verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.


İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.


5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.


6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.


7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 


155 nolu odasında veya Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Esendere Yolu 2. Km Küçük Sanayi Sitesi İdare Binası Yüksekova/HAKKARİ adreslerinde 


görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 


154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile 


keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.


10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.


11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Hakkari işyeri ihale , Hakkari işyeri yapım ihalesi , Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı Hakkari ,