Göreme Belediyesi'nden 12 yıllığına kiralık otel! 10.8 milyon TL'ye!


Göreme Belediyesi'nden 12 yıllığına kiralık otel! 10.8 milyon TL'ye!

Göreme Belediyesi, 1 turistik otel ve 7 adet apartı 12 yıllığına kiraya veriyor. Kiralama ihalesi 15 Kasım'da gerçekleştirilecek.Göreme Belediye Başkanlığı tarafından 1 turistik otel ve 7 adet apart kapalı teklif açık arttırma usulü ile kiraya veriliyor. Kiralamaların 12 yıllığına verildiği turistik otel için aylık muhammen bedel 75 bin TL olarak belirlendi. İhale 15 Kasım 2018 Perşembe Günü saat 14:00'te yapılacak.


TURİSTİK OTEL KİRAYA VERİLECEKTİR


Göreme Belediye Başkanlığından:


Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir.


Göreme Belediyesi


İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER


GERÇEK KİŞİLERDEN


1- Noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Nüfus kayıt örneği,

3- İkametgah belgesi,

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

5- İhale şartname bedeline ait makbuz,

6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli beyanname

7- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli beyannamesş

8- Belediye tahsilat servisin alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge


TÜZEL KİŞİLERDEN


1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

2- Ticaret Sicil Gazetesi (Noter tasdikli)

3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı

4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz

6- İhale şartname bedeline ait makbuz

7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi

8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

9- Belediye tahsilat servisinden alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair begle


Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, 100,00 TL bedel karşılığında Göreme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 15.11.2018 tarihi saat 14:00'e kadar ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede kira şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.


 Göreme Belediyesi kiralık otel , Göreme otel kiralama ihalesi ,