Gelibolu'da satılık arsa! 5.2 milyon TL'ye!


Gelibolu'da satılık arsa! 5.2 milyon TL'ye!

Gelibolu Belediye Başkanlığı, Hocahamza Mahallesi Hamzakoy Plajı Deniz Kenarında (Kemal Reis Cad.) yer alan 4 bin 79,81 metrekare büyüklüğündeki parseli satışa sunuyor.Gelibolu Belediye Başkanlığı tarafından Hocahamza Mahallesi Hamzakoy Plajı Deniz Kenarında (Kemal Reis Cad.) yer alan 4 bin 79,81 metrekare büyüklüğündeki parsel ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon 275 bin TL olarak berlirlenen arsa için ihale 13 Nisan'da gerçekleştirilecek. 
ARSA SATILACAKTIR


Gelibolu Belediye Başkanlığından:Gelibolu


Belediyemiz sınırları içinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen parsel, 2886 Sayılı Yasa'nın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
İHALE GÜNÜ ve SAATİ


- İhale günü         :  13/04/2018 Cuma günü Saat: 11:30’da


- İhalenin yeri      :  Gelibolu Belediyesi Encümen Salonu


- TAŞINMAZIN ÖZELLİĞİ: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Emsal :1,25 Yükseklik :17,50 metre otel alanıdır.


a) KDV kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az 2 tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir teslimler KDV’den müstesnadır maddesi gereğince; Arsa satış bedeli KDV’den muaftır.


İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR


A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,


B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,


C) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,


a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair Belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgesinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.


b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. (Noterden onaylı ortaklık belgesi)


D) İmza sirküleri vermesi,


a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,


b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.


c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.


E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.


F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde 2886 sayılı yasaya uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.


G) Bu işe ait Şartname Belediyemiz Web sitesi (www.gelibolu.bel.tr.)adresinden veya her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.


H) İstekliler yukarıda istenilen belgeleri 12/04/2018 Perşembe günü saat 17:30’a kadar Gelibolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
Gelibolu satılık arsa , Gelibolu arsa satışı , Gelibolu Belediye Başkanlığı satılık ,