26 / 09 / 2022

Fethiye Belediyesi'nden 10 yıllığına yat çekek yeri kiralama ihalesi!

Fethiye Belediyesi'nden 10 yıllığına yat çekek yeri kiralama ihalesi!

Göcek Mahallesi, Bingüş Mevkiideki yat çekek yeri 10 yıllığına Fethiye Belediyesi, Göcek Mahallesi tarafından kiraya veriliyor. Kiralama ihalesi 24 Temmuz'da yapılacak...


Fethiye Belediye Başkanlığı, Göcek Mahallesi, Bingüş Mevkiide yer alan 21 pafta 628 parseldeki 5 bin 26,46 metrekare, 29 pafta 1963 parseldeki 3 bin 679,01 metrekare olmak üzere toplam 8 bin 705,47 metrekare olan ve kullanım niteliği Yat Çekek Yeri olarak belirlenen işletmecilik bakımından bütünlük teşkil eden taşınmaz 10 yıl süre ile ihale ediliyor. İhale 24 Temmuz'da saat 14:00’de yapılacak.TAŞINMAZ 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR


Fethiye Belediye Başkanlığından:


1 - Belediye Meclisimizin 02.01.2018 tarih ve 10 nolu kararı gereği Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz Göcek Mahallesi, Bingüş Mevkii, 21 pafta 628 parseldeki 5026,46 m2, 29 pafta 1963 parseldeki 3679,01 m2 olmak üzere toplam 8705,47 m2 olan ve kullanım niteliği Yat Çekek Yeri olarak belirlenen işletmecilik bakımından bütünlük teşkil eden taşınmaz 10 yıl süre ile kiralanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.


Gayrimenkulün niteliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda;


Taşınmaza ait tapu kaydının tetkikinde, 21 pafta 628 parseldeki ana taşınmazın niteliğinin maden stok yeri ve 29 pafta 1963 parseldeki ana taşınmazın niteliğinin rıhtım ve iskele olduğu, her iki taşınmaza ait tapu kaydının beyanlar bölümünde; Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseli olduğu ayrıca orman sınırları içerisinde kalmaktadır şerhi olduğu, malikin tam hisse ile Fethiye Belediyesi olduğu, Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni ve imar planındaki yerinin çekek yeri alanı olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre düzeni Planı Hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin geçerli olduğu,


Söz konusu taşınmaz üzerinde faaliyette bulunabilmesi için gerekli olan prosedürlerin takibi ve izinlerin alınmasına yönelik işlemlerin kiracı tarafından yerine getirilmesi şartıyla ihale neticesinde kiraya verilecektir.


2 - İhale 24.07.2018 tarihinde Salı günü saat 14:00’de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 17 Fethiye/MUĞLA adresindeki Fethiye Belediyesi ana hizmet binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 37. maddesi ve müteakip maddeler uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.


3 - İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Mali Hizmetler Müdürlüğünden 5.000,00-¨ karşılığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir.


4 - Kiralanan taşınmazın Aylık Muhammen Bedeli 180.000,00-¨ + KDV, 10 yıllık Muhammen Bedeli 21.600.000,00-¨ + KDV olup geçici teminat 10 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden %3 nispetinde 648.000,00-¨’dir.


5 - Teklifler 24.07.2018 tarihinde Salı günü saat 13:50’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 17 Fethiye / MUĞLA adresindeki ana hizmet binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.


6 - İhaleye katılacak olanlardan (İsteklilerden) aşağıdaki belgeler istenecektir.


A - Gerçek Kişiler:


6.1. Yasal Yerleşim Yeri Belgesi,


6.2. Nüfus Kayıt Örneği,


6.3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi,


6.4. Şartnamede belirtilen geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu, 

6.5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.


6.6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri,


6.7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannameleri,


6.8. Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ve vekilin Noter onaylı imza beyannamesi.


6.9. Şartname satın alındığına dair makbuz.


6.10. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi,


6.11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,


6.12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,


NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.


 


B - Tüzel Kişiler:


6.1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası veya elektronik posta adresi,


6.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri, 

6.3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/ veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


6.4. Şartnamede belirlenen geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,


6.5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,


6.6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.


6.7. Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ve vekilin onaylı imza beyannamesi.


6.8. Şartname satın alındığına dair makbuz,


6.9. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi,


6.10. Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği,


6.11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,


6.12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,


NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.


7 - 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir. 

8 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.