17 / 06 / 2024

Erzurum Büyükşehir'den 47 arsa! 163.1 milyon TL'ye!

 Erzurum Büyükşehir'den 47 arsa! 163.1 milyon TL'ye!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken İlçesi'nde yer alan 47 arsayı ihale usulü ile 30 Kasım'da satıyor..Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Palandöken'de yer alan 47 arsa ihale usulü ile 30 Kasım'da satışa sunuluyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 163 milyon 143 bin 83 TL olarak belirlendi.

 

ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 30/11/2017 Perşembe günü saat 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.


  Erzurum Büyükşehir


 Erzurum Büyükşehir


  Erzurum Büyükşehir


Arsaların satış bedelinin % 50’si, sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.


Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satın alınan bedel üzerinden %3 indirim yapılacaktır.


İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 28/11/2017 Salı günü saat 13:30’a kadar teslim edilebilir.


İhaleye girecek olanlar 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)


İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı Yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.