Dilovası OSB'de icradan satılık fabrika 10 milyon TL'ye!


Dilovası OSB'de icradan satılık fabrika 10 milyon TL'ye!

Kocaeli Gebze Dilovası OSB bölgesinde bulunan 12.758,37 metrekare yüzölçümüne sahip fabrika, Gebze 1. İcra Dairesi tarafından 3 Ağustos 2015 günü 10:30 ile 10:35 arası ihale ediliyor.Kocaeli Gebze Dilova OSB bölgesinde bulunan 12.758,37 metrekare yüzölçümüne sahip fabrika, Gebze 1. İcra Dairesi tarafından 10 milyon 60 bin 78 TL'ye satışa çıkarılıyor.


Kıymeti: 10.060.078,94 TLTAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü, 139 Ada , 16 Parsel de 12.758,37.m2 yüzölçümlü, borçlu adına 1773/2400 hisse ile kayıtlı fabrika binası ve arsasının borçlu adına olan hissesi.


Taşınmaz Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı Köyünde , etrafında sanayi tipi yapılaşma, boş parseller, ormanlık alan bulunan ve Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde kaldığı, parsel üzerinde 1 adet idari bina, Üretim A, Üretim B1, Üretim B2, Üretim C, Depo A, Depo B, Depo C, atık su arıtma tesisi, müştemilat, taş ve beton duvarlar, saha betonları ve yağmur ızgaraları bulunmaktadır.


İdari Bina: Bina 240,00.m2 oturma alanlı olup zemin+1.kat+2.kat+çatı katından meydana gelmektedir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları toplamı 960.00.m2 dir. Yapının toplam kat sayısı 4 dür. Zemin kat arşiv ve depo, 1. Kat yemekhane, 2.kat personel, yönetici, muhasebe ofisleri, çatı katı ise muhtelif amaçlı olarak kullanılmaktadır, idari binanın taşıyıcı sistemi çelik konstrüksiyon olup dışı renkli alüminyum doğramalıdır. 1.Kat; yer döşemeleri seramik, mutfak döşeme ve duvarları fayans, 2.Kat: deşemeler epoksi boya, iç kapılar ahşap, Çatı katı ise çelik ve saç kaplamadır. Merpenler çelik sistem üzerine mermer kaplama olup korkulukları vardır. Bina içinde asansör bulunmamakta ancak kalorifer sistemi mevcuttur. Yapı sınıfı 3 B dir. Üretim A Binası: Tek kat, çelik konstrüksiyon ve içinde asma katlan meydana gelmekte olup boyutları 25,60 mx 15 m dir. Kullanım amacına göre yapının alanları toplamı 384.m2 dir. Yapı sınıfı 2C dir.


Üretim B1 Binası: 10.2 mx 19.70 m. Boyutlarında yarım bodrum kat, 20.40 m x 19,70 m boyutlarında zemin kattan meydana gelmektedir. Üretim Bl binası bodrum kat + zemin kat + 1.kattan oluşmaktadır. Taban oturumu 401,88.m2 dir. Kullanma amacına göre yapının alanları toplamı: 1004,70 ,m2 dir. Yapı sınıfı 3 A dir.


Üretim B2 Binası: Tek kat, çelik konstrüksiyon ve içinde asma kattan meydana gelmekte olup boyutları 19.70 m x 39,60m. Dir. Kullanım amacına göre yanının alanları toplamı 780,12.m2. Dir. Yapı sınıfı 2 C dir.


Üretim C Binası: Tek kat, çelik konstrüksiyon ve içinde asma kattan meydana gelmekte olup boyutları 9,0 m x 12,70.m. Dir. Kullanım amacına göre yanının alanları toplamı 114,30.m2. Dir. Yapı sınıfı 2 B dir.


Depo A Binası: Tek kat, çelik konstrüksiyon ve saç çatı kaplamadan meydana gelmekte olup boyutları 24.80 m x 27.10 m. Dir. Kullanım amacına göre yapının alanları toplamı: 672,08.m2 dir. Yapı sınıfı 2 C dir.


Depo B Binası: Tek kat, çelik konstrüksiyon ve saç çatı kaplamadan meydana gelmekte olup boyutları 17,90 m x 40,30 m. Dir. Kullanım amacına göre yapının alanları toplamı: 721,37.m2 dir. Yapı sınıfı 2 B dir.


Depo C Binası : Tek kat, çelik konstrüksiyondan meydana gelmekte olup boyutları 11,800 m x 5,20 m. Dir. Kullanım amacına göre yapının alanları toplamı: 61,36.m2 dir. Yapı sınıfı 2 B dir. Müştemilat: Üretim A binası bitişiğinde bulunmaktadır. Farklı boyutlarda beş gözden meydana gelmektedir. Kullanım amacına göre yapının alanları toplamı 25 m2 dir. Yapı sınıfı 1 A dır.


Girip Binası: İdari binanın yanında bulunan sarı renkli küçük tek katlı betonarme yapıdır.


Kullanma amacına göre yapının alanları toplamı 48 m2 dir. Yapı sınıfı 2B dir. Kızgın Yağ Kazan Dairesi: Tek katlı çelik konstrüksiyondan meydana gelmektedir. Zemini beton şap kaplı, demir doğramalıdır. Kullanım amacına göre yapının alanları toplamı 208.m2 dir. Yapı sınıfı 2B dir. istinat Duvarları: Arazi içerisinde muhtelif boyutlarda ve yüksekliklerde istinat duvarları mevcuttur. Yüksekliği 3jti' ye kadar olan istinat duvarları 1A, 3 m' den yüksek olanları 2A yapı grubundandır. Saha Kaplaması: Parselin saha kaplamaları beton kaplamadan meydana gelmektedir. Tüm yapıların taban oturumu 4258.93.m2 dir. Parsel yüzölçümü 12.758,37.m2 den bu fark minha edildiğinde kalan 8.499,44.m2 lik alan; istinat duvarlarının taban oturumları, yeşil alan, boş alan v.b. amaçlardan meydana geldiğinden bu alanın %50' si saha kaplaması olarak toplam: 4.249,72.m2 dir. Taşınmaz üzerindeki binanın 16-20 yaş gurubu içinde olduğu maliyet hesaplamaları bu yıpranma oranına göre hesaplanmıştır.Yüzölçümü: 12.758,37 m2 imar Durumu : Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre;


parselin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 15/04/2008 tarihinde onaylandığı ve onaylı plana göre; parselin sanayi alanında kaldığı, TAKS: 0,55, KAKS: 0,70, Hmaks' m serbest olduğu belirtilmiştir.


Kıymeti : 2.588.038,00. TL Bina Değeri 6.362.040,94. TL Arsa payı değeri


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: Gebze 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin Satış memurluğunun 2014/7 sayılı satış dosyasından SATIŞA ARZ şerhi mevcuttur,


İhaleye Katılım Şartları:


Satışı yapılacak olan taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi içersinde yer aldığından 4562 sayılı O.S.B. Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi olup,


O.S.B. 1 nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılar ile kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilmekte olduğundan ihaleye katılımdan önce Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden ihaleye katılım şartlarına haiz olunduğuna dair belgeyi temin ederek ihale esnasında satış memurluğuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu şartlara haiz olan katılımcı ihaleyi kazandığı takdirde 4562 sayılı 5.B. Kanun ve Uygulama Yönetmelik hükümlerini şimdiden kabul etmiş sayılacaklardır.


1.Satış Günü: 03.08.2015 günü 10:30 - 10:35 arası


2.Satış Günü: 28.08.2015 günü 10:30 - 10:35 arası


Satış Yeri: GEBZE ADLİYESİ EK BİNASI KAT İHALE SALONU 
Satış şartları:


1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmigün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile testim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair otan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-      Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm iller ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve lığer zararlarsan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, hate ;srkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil mnacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, tan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup ioer veriltSğı takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş yılacaklar başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/2108 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Dilovası OSB satılık fabrika , satılık fabrika Dilovası OSB , Dilovası OSB\'de icradan satılık fabrika , Dilovası OSB\'de icradan satılık fabrika 2015 ,

Hemen Teslim 4 proje