17 / 06 / 2024

Çekmeköy Belediyesi'nden inşaat ihalesi! 6 milyon TL'lik!

Çekmeköy Belediyesi'nden inşaat ihalesi! 6 milyon TL'lik!

Çekmeköy Belediyesi tarafından Mimar Sinan Caddesi ve Kavaklıdere Caddesi kesişiminde kira karşılığında sosyal tesis yapım işi ihale ediliyor. İhale 3 Mayıs'ta yapılacak.


Çekmeköy Belediyesi'nden kira karşılığında sosyal tesis yapım işi ihale edecek. İhalesi 3 Mayıs'ta yapılacak inşaat işinin muhammen yapım bedeli 6 milyon 121 bin 321.61 TL olarak belirlendi. İhalede muhammen kira bedeli ise 20 yıllık 1 milyon 140 bin TL olarak belirlendi. 

KİRA KARŞILIĞINDA SOSYAL TESİS YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Çekmeköy Belediye Başkanlığından:


Çekmeköy Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında Hamidiye Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi ve Kavaklıdere Caddesi kesişiminde bulunan 3992 parsel sayılı 1808.45 m² alana sahip 


taşınmaz üzerine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün onayladığı avan projeye uygun olarak yapılacak olan uygulama projesi ile içerisinde kafeterya, hamam, sauna, otopark vs. bulunan 


sosyal tesisin, yapımı karşılığında 2886 sayılı D.İ. Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulüne göre; 20 (yirmi) yıl süre ile kiraya verilecektir.


1 - ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI


İhale ile ilgili şartname Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilecek olup ihaleye katılmak için 1000,00-TL karşılığında satın alınacaktır.


2 - KİRA KARŞILIĞINDA SOSYAL TESİS YAPIM İŞİ İHALESİNİN


a) Yapılacağı Yer                    :  Çekmeköy Belediyesi Encümen Odası


b) İhale Tarihi                         :  03.05.2018


    İhale Saati                           :  09:30


c) İhale Usulü                         :  2886 sayılı D.İ. Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.


3 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR


2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılan şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye 


giremezler. Bu yasayı saymayarak ihaleye girenler hakkında ise üzerlerine ihale yapılmış bulunsa dahi, ihale bozularak geçici teminatları ve mukavele yapılmış ise mukaveleleri 


feshedilerek kesin teminatları irat kaydedilir.


4 - TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI


- Muhammen Yapım Bedeli                         : 6.121.321.61-TL (bu bedel inşaat maliyet toplamıdır.)


- Muhammen Kira Bedeli (20 yıllık)             : 1.140,000.00-TL+KDV


- Uygulama Projesi Yapım Bedeli                : 150.000.00-TL+KDV


* İhale muhammen bedeli, muhammen yapım bedeli, uygulama projesi yapım bedeli ile 20 (yirmi) yıllık muhammen kira bedelinin toplamıdır.


- İşin tahmin edilen kira bedeli 20 (yirmi) yıllık 1.140,000.00 TL+KDV, yıllık 57,000.00 TL+ KDV’dir. İhalede artırım yıllık muhammen kira bedeli üzerinden yapılacaktır.


- Geçici Teminat: Muhammen yapım bedelinin % 3’ü olan 183.639,65 -TL, uygulama projesi yapım bedelinin %3 ü olan 4.500.00 TL, 20 yıllık muhammen kira bedelinin % 3’ü olan 


34,200.00 TL olarak, toplam 222,339.65 TL alınacaktır.


5 - İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER


İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;


A) GERÇEK KİŞİLERDEN:


1- İkametgâh belgesi ve tebligat için adres beyanı,


2- Nüfus cüzdan sureti,


3- Noter tasdikli imza beyannamesi,


4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.


5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,


6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.


7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”


B) TÜZEL KİŞİLERDEN:


1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin 


yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve tebligat için adres beyanı,


2- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü ve son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi. Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı 


veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.


3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.


4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,


5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.


6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”


C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.


6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH


- İstekliler tekliflerini en son 03.05.2018 tarihinde saat 09:30’a kadar Encümen Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


- Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.