Çanakkale Bayramiç'te satılık 5 işyeri! 5.5 milyon TL'ye!

 Çanakkale Bayramiç'te satılık 5 işyeri! 5.5 milyon TL'ye!

Çanakkale Bayramiç Belediyesi, Camicedit Mahallesi'nde yer alan 5 işyerini ihale ile toplam muhammen bedeli 5 milyon 560 bin TL olarak satıyor..


Bayramiç Belediye Başkanlığı tarafından Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan 5 işyeri ihale ile 5 Nisan'dasatışa sunuluyor. İşyerleri için toplam muhammen bedeli 5 milyon 560 bin TL olarak belirlendi.TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Bayramiç Belediye Başkanlığından:  Çanakkale Bayramiç1 - Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve 45. maddeleri gereğince gereğince Belediye Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.


2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler;


- Özel Kişiler;


a) Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu,


b) İkametgâh Belgesi,


c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,


d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,


e) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge,(Belediye tarafından düzenlenecek)


-Tüzel Kişiler;


a) Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu,


b) 2018 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi;


c) Tüzel kişiliğini temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya fotokopisi;


d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2018 yılı içerisinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı veya fotokopisi;


3 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ve teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 sayılı İhale Kanunu'nun 37. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Gelir Şefliğine vermeleri zorunludur.


4 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitine serbesttir.


5 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4 maddesi gereğince KDV alınmayacaktır.


6 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname Belediyemiz Gelir Şefliğinden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dokümanı ücretsizdir.