Bulancak'ta 11 işyeri 5.3 milyon TL'ye satılıyor!


Bulancak'ta 11 işyeri 5.3 milyon TL'ye satılıyor!

Bulancak Mahallesi Millet Caddesi Pazar Binası zemin katındaki 11 işyeri Bulancak Belediyesi tarafından satılıyor. İşyeri ihalesi 20 Nisan'da yapılacak.Bulancak Belediye Başkanlığı tarafından Belediyeye ait Bulancak Mahallesi Millet Caddesi Pazar Binası zemin katındaki 11 işyeri Belediye Meclis toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ile satış ihalesi yapılıyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon 374 bin TL olarak belirlenen 11 işyeri için ihale 20 Nisan'da yapılacak.TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Bulancak Belediye Başkanlığından:


Bulancakİdarenin adresi                     :  Bulancak Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 1 Bulancak/ GİRESUN


İlgili Personel ve Telefon    :  Eren TÜREDİ 444 28 44 Dahili: 107


1 - Belediyemize ait Bulancak Mahallesi Millet Caddesi Pazar Binası zemin katındaki işyerleri Terazi Sokak No: 5’de bulunan Belediye Meclis toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır.


2 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi, 100,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.


3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır. Dış zarf içeriği:


a- Teklif mektubunu içeren iç zarf,


b- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,


c- Nüfus kağıdı idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),


d- İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),


e- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,


f- Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi,


g- İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,


h- Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi


i- Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,


j- Belediyemize borcu yoktur belgesi ve İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.


k- Geçici Teminat ve İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,


4 -Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.


5 - Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Bulancak satılık işyeri , Bulancak işyeri satış ihalesi ,

Hemen Teslim 4 proje