Bağcılar'da icradan satılık gayrimenkul! 5.8 milyon TL'ye!


Bağcılar'da icradan satılık gayrimenkul! 5.8 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Merkez Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 5 milyon 828 bin TL bedel isteniyor.İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Merkez Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 5 milyon 828 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkulün birinci satış günü 8 Ocak 2019 olarak açıklandı.Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 30/10/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Değerlemeye konu olan gayrimenkul; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Merkez Mahallesi,677. SokakNo:40 adresindedir.Bölgede zemin katlar ticari, normal katlar konut fonksiyonludur. Altyapı hizmetleri tamamlanmıştır. Ana gayrimenkul üzerinde 2 adet bina mevcuttur. Binalardan 1 tanesi depo olarak kullanılan tek katlı yaklaşık 150 m2 alanlı basit imalat olup yapı değeri yoktur. 2. Bina kısmi bodrum, zemin, 2 normal katlıdır.Toplam 387 m2 alanlıdır.Kat irtifakı kurulmamıştır.Zemin kat ticari, normal katlar konut fonksiyonludur. Dış cephe boyasızdır. Doğramalar kısmen ahşap, kısmen pvc olup bina genelinde fiziksel eskime gözlenmiştir. Parsel üzerindeki binaya ait 2981 sayılı yasa kapsamında 05.01.1986 tarih 90/378253 sayılı Yapı Ruhsatı +Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir."denilmektedir.


Kıymeti : 5.828.000,00 TL

1. Satış Günü : 08/01/2019 günü 10:10 - 10:20 arası

2. Satış Günü : 07/02/2019 günü 10:10 - 10:20 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu


SATIŞ ŞARTLARI : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V.,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV,tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ileteslim ve tahliye masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi,tapu satımharcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/76 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/11/2018Bağcılar icradan satılık gayrimenkul , Bağcılar satılık gayrimenkul , Bağcılar gayrimenkul ihalesi ,