01 / 03 / 2024

Aydın Söke'de konut yapım ihalesi! 4.7 milyon TL'ye!

Aydın Söke'de konut yapım ihalesi! 4.7 milyon TL'ye!

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, 4 milyon 771 bin 642 TL'ye 1054 Ada, 6 Parsel Üzerinde Yapılacak Ticaret ve Konut İnşaatının Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işini ihale edecek...


 

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Söke'de bulunan arsa üzerine 4 milyon 771 bin 642 TL'ye ticaret ve konut inşaatı yaptırılmasını ihale edecek. 


Aydın İli Söke Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:


1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:


Söke Belediyesi Mülkiyetinde bulunan 1419,04 metrekare alana sahip 1054 ada, 6 parsel üzerinde yapılacak ticaret ve konut inşaatının projesine, ilgili mevzuat hükümlerine ve İDARE’nin onaylayacağı projelere uygun olarak her türlü üst yapı, teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir.


2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:


Şartname ve ekleri, Söke Belediyesinin Konak Mahallesi, Saraçlar caddesi, No: 21 adresindeki Fen İşleri Müdürlüğünden 2.000,00 (İKİBİN) - TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.


3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:


İhale, Söke Belediyesinin Konak Mahallesi, Saraçlar caddesi, No: 21 adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda 22/08/2017 tarih ve Saat:14.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.


4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:


“Söke Belediyesi Mülkiyetinde 1054 Ada, 6 Parsel Üzerinde Yapılacak Ticaret ve Konut İnşaatının Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” işinin, İş bu işe ait İdari Şartnamenin 3. maddesinde “Bağımsız bölümlerin satış gelir toplamını, Sermaye Piyasası Kurulu listesine kayıtlı Bağımsız Ekspertiz Firmalarınca veya İDARE’ce belirlenecek Ekspertiz değerlerini” şeklinde tanımlanan Rayiç Değer (Tahmin edilen bedel) 4.771.642,77- TL (Dörtmilyon yediyüzyetmişbirbinaltıyüzkırkikiTürkLirası Yetmiş yedi kuruş) Türklirasıdır. Geçici teminat miktarı Rayiç Değerin(Tahmin edilen bedelin) %3’ü olan 143.149,28.-TL (Yüzkırküçbinyüzkırk dokuzTürkLirasıyirmisekiz kuruş) dir.
5 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:


5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:


5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;


1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:


1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,


2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


5.1.c) İstekliler, İdari Şartnamenin 6.1. maddesinde belirtilen ihale dokümanında yer alan teklif mektubu örneklerine uygun olarak,


İstekli tarafından öngörülen arsa satışı karşılığı Satış Toplam Geliri (STG) üzerinden, idareye ne kadar İdare Payı Geliri (İPG) vereceğini bedel olarak, ne kadar İdare Payı Gelir Oranı (İPGO) vereceğini ise oran olarak gösterir, örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubunu vereceklerdir.


İdaraye sunulan teklif mektuplarından bedel olarak en yüksek İPG teklifinde bulunan isteklinin teklifi tercih edilecektir. İPG’lerin eşit olması halinde tek sözleşmeye dayalı iş bitirme belgesi yüksek olan istekli tercih edilecektir.


5.1.ç) Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. Maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya teminatların Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,


5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


5.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,


5.1.f) İş Deneyim Belgeleri: İstekliler, teklif ettikleri Satış Toplam Gelirinin (STG) en az %50’si oranında Tek Sözleşmeye Dayanan Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel Kuruluşlardan alınmış, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri yaptığına dair İş Deneyim Belgelerini sunacaklardır.


5.1.g) İstekliler, teklif ettikleri Satış Toplam Geliri (STG)’nin %50'sinden az olmayan nakit kredi limitine sahip olduklarını gösteren ihaleyi yapan idare adına düzenlenmiş ve ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka referans mektubunu teklifleri ile birlikte sunacaklardır. İş ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterlidir.


5.1.ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,


6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:


Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 22/08/2017 tarihi, saat: 14.00’e kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne verebilecektir.


7 - İhale Komisyonu, gerekçesi kararda belirtilmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez