Antalya'da 5 milyon 57 bin 500 TL'ye satılık gayrimenkuller!


 Antalya'da 5 milyon 57 bin 500 TL'ye satılık gayrimenkuller!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Antalya Manavgat ve Serik'te yer alan taşınmazlar 5 milyon 57 bin 500 TL'ye satışa sunuluyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Manavgat ve Serik'te 5 milyon 57 bin 500 TL'ye taşınmazlar satılıyor. Taşınmazların ihalesi 22 Haziran 2017'de gerçekleşecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;


 Antalya2 - Şartnameler Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

5.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

5.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

5.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.4- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.5- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

5.6- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.7- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.8- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.9- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.10- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.11- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.Antalya satılık gayrimenkuller , Antalya serik taşınmaz ihaleleri , Antalya manavgat satılık taşınmaz 2017 ,

Hemen Teslim 4 proje