Ankara'da satılık arsa 1 milyon 94 bin TL'ye!


Ankara'da satılık arsa 1 milyon 94 bin TL'ye!

Kahramankazan Belediye Başkanlığı Saray'da yer alan arsayı satış bedeli 1 milyon 94 bin TL olarak satışa çıkardı.

Kahramankazan Belediye Başkanlığı Saray'da yer alan hisseli arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 1 milyon 94 bin TL, geçici teminat bedeli ise 35 bin TL olarak belirlendi.TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

 

Kahramankazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Saray Mahallesi tapulamasına kayıtlı 3398 ada 2 parsel numaralı 1 (bir) adet hisseli arsanın; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45, 46 ve 47. maddeleri gereğince maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazın Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 12.05.2017 Cuma günü saat 11:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat)  Ankara  Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

Ankara Çankaya'da 1 milyon 391 bin TL'ye satılık arsa!

4 - Taşınmazın bedeli İhale Şartnamesinde gösterilen tabloda ki gibi tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgah belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğüne (0 312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri gerekmektedir.
Kahramankazan satılık arsa fiyatları , ankara satılık arsa ihaleleri , ankarada satılık gayrimenkul fiyatları ,

Hemen Teslim 4 proje