Ankara Keçiören'de satılık arsa! 8 milyon TL'ye!


Ankara Keçiören'de satılık arsa! 8 milyon TL'ye!

Ankara Keçiören Çaldıran Mahallesi'ndeki arsa Keçiören Belediyesi tarafından satışa çıkıyor. Arsanın ihalesi 9 Mayıs'ta yapılacak.Keçiören Belediyesi, Çaldıran Mahallesi'nde yer alan mülkiyeti belediyeye ait 3 bin 216 metrekare büyüklüğündeki arayı ihale ile satıyor. Toplam muhammen bedeli 8 milyon 40 bin lira olarak belirlenen arsa için ihale, 9 Mayıs 2018 Çarşamba Günü saat 15.50’de Belediye Encümen Salonunda yapılacak.
TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Keçiören Belediyesinden:


1 - Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait 3.216,00 m² yüzölçümüne sahip imar planında Ticaret Arsası kullanımına ayrılmış olan Keçiören İlçesi, Çaldıran Mahallesinde imarın 32031 ada 17 nolu parseli üzerinde bulunan Belediyemize ait 3.216.00 m² arsanın, Keçiören Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarih ve 58 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde satılacaktır.


2 - İhale 09/05/2018 Çarşamba Günü saat: 15.50’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.


3 - İhale konusu Keçiören Belediyesine ait arsa satış işinin toplam muhammen bedeli 8.040.000,00 TL. (Sekizmilyonkırkbinlira) dir.


4 - İhale konusu Keçiören Belediyesine ait arsa satış işinin Geçici Teminat Bedeli, toplam muhammen bedelin %3’ü tutarındaki 241.200,00 TL (İkiyüzkırkbirbinikiyüzlira) TL. dir.


(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)


5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:


A) Dış Zarf


- İhaleye iştirak Dilekçesi,


- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,


- İkametgah Belgesi,


- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,


(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)


- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz,


- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz,


- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi,


- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi,


- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.


B) İç Zarf


- Teklif Mektubu. ( 2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.)


6 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.


7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.


8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir


9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.


 Ankara Keçiören satılık arsa , Ankara Keçiören arsa satışı , Keçiören satılık arsa ihalesi ,

Hemen Teslim 4 proje