Ankara Etlik Garajı ihalesi 25 Ocak tarihine ertelendi!


Ankara Etlik Garajı ihalesi 25 Ocak tarihine ertelendi!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Keçiören 19 Mayıs'ta bulunan Etlik Garajı'nı satış bedeli 98 milyon 532 bin TL olarak satışa çıkardı. Daha önce 21 Aralık'ta ihale edilen Etlik Garajı'nın ihalesi 25 Ocak'a ertelendi.Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Keçiören 19 Mayıs'ta bulunan Etlik Garajı'nı satışa çıkardı.  Gayrimenkulün satış bedeli 98 milyon 532 bin TL olarak belirlendi. Daha önce 21 Aralık'ta ihale edilen Etlik Garajı'nın ihalesi 25 Ocak'a ertelendi.ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN ASKİ İHALE YÖNETMELİĞİNE GÖRE ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR


Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait aşağıda İlçesi, Mahallesi, Ada/Parsel numarası, imar durumu, hisse durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazların ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin 27/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ve satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve giderleri peşin olmak üzere mülkiyet satışı yapılması için ilan edilmiştir.


İşin Adı : Ankara ili Keçiören ilçesi 19 Mayıs mahallesi 90749 Ada 2 Parselde bulunan 32.200 m2 büyüklüğündeki taşınmaz satışı


İli:Ankara

İlçesi: Keçiören

Semti: 19 Mayıs

Ada-Parsel: 90749/2

Arsa Alanı: 32 bin 200 metrekare

Hisse: Tam

İmar Durumu: MERKEZİ İŞ ALANI YÜKSEK NİTELİKLİ KONUT KONUT

Saat: 10:30

Muhammen Bedel:  98 milyon 532 bin TL


Madde 1-İhale tarihi 25.01.2017 tarihinde saat 10:30 da ASKİ Genel Müdürlüğü Binası 6.Kat No:616 oda İçerisindeki İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.


Madde 2-İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Kazım Karabekir Caddesi No:70 Ulus/Ankara Kat:5 No:523) adresinde 08.00–17.00 saatleri arasında görülebilir.


Madde 3- İhale ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.


Madde4- İhaleye katılacakların şartnameyi almaları zorunludur


Madde5-İstekliler, İhaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;


a) Kanuni İkametgâhı olması, tebligat için adres göstermesi.


b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2017 yılı vizeli)


c) Noter tasdikli İmza sirküleri.


ç) Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa).


d) Aski Genel Müdürlüğü adına alınmış geçici teminat mektubu verilecektir. (Geçici teminatlar nakit para ise) ASKİ Genel Müdürlüğü muhasebe veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir. Belirlenen geçici teminat bedelleri şöyledir;


2.955.960,00TL(İkimilyondokuzyüzellibeşbindokuzyüzaltmışTürkLirası)

e) İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.


f) İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu, (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.


g) Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.


ğ) Kimlik ve Yetki Belgeleri.


h) İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4374 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmaksızın yönetmelik hükümleri içerisinde ihaleleri yapıp, yapmamakta, kısımlara bölmekte, her kısmı başkasına ihale etmekte, yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir.


ı) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin, ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.


i) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.


Madde 6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.


Madde 7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, taşınmaz satış ihalesi işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.


Madde 8- Bu İşin Şartnamesi 500 TL (Beşyüz TürkLirası) bedel karşılığında, ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 5. Kat 523 Nolu odadan temin edilebilecektir.


Madde 9- İhale konusu işin satış bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışa ilişkin düzenlenecek sözleşme notere tescil ettirilmeyecektir.


Madde 10- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 
Ankara Etlik Garajı ihalesi ne zaman , Ankara Etlik Garajı ihalesi erteleme , Ankara Etlik Garajı satış bedeli ,

Hemen Teslim 4 proje