29 / 05 / 2024

Ankapark'ın yeni ihalesi 19 Temmuz'da yapılacak!

Ankapark'ın yeni ihalesi 19 Temmuz'da yapılacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ankapark için yeniden ihale düzenleniyor. Ankapark'ın yeni ihalesi 19 Temmuz'da yapılacak.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ankapark için yeniden ihale düzenleniyor. 2. kez ertelenen, Ankapark'ın İşletmeye Verilmesi İşi ihalesi 19 Temmuz 2018 tarihinde Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan Encümen salonunda yapılacak.


Başkent Ankara'da yapımına 2013 yılında eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde başlanan ve 14 Haziran tarihinde katılan olmadığı için ihalesi ertelenen Ankapark için 28 Haziran tarihinde  Ankara  Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet binasında yeniden ihale gerçekleştirilmişti.
İhale öncesi 5 firma şartname alırken, ihaleye bir firma katılmıştı. İhaleye katılan Azeri firmasının dosyalarında eksiklik olduğunun tespit edilmesi üzerine ihale ertelenmişti.


İhale bilgileri

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN ANKAPARK'IN İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


5659 sayılı Kanunun Ek:1 maddesindeki 16/05/2018 tarihli değişiklikle 7144 sayılı Kanunun 3. Maddesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 29 yıl süreyle tahsis edilen; AOÇ arazisi sınırları içerisinde kalan muhammen bedeli, geçici teminatı belirlenmiş Ankapark alanının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 19.07.2018 tarihi saat 14:00’da işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.


1 - İhale 19.07.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.


2 - İhale suretiyle işletmeye verilecek Ankapark'ın ihale şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 3. katında bulunan FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Etüd ve Projeler Şube Müdürlüğünde görülebilir.


3 - İstekliler, Şartnamenin K. bölümünde yazılı şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;


a- Kimlik ve Yetki Belgeleri.


b- İkametgâh Belgesi.


c- Teklif Mektubu,


d- İşletme Şartnamesi ve ekleri,


e- Yer Görme Belgesi.


f- Şartname Alındı Makbuzu.


g- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.


4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 5000 TL (BeşbinTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.


5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.


6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.


7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.


8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla işletmeye ait dosyasındaki bilgileri alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, işletme şartnamesi ve eklerine aykırı bir talepte bulunamazlar.


9 - İşletmeden mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri; ödenmesi gereken her türlü giderler işletmeciye ait olup, işletmeci tarafından kanuni süresinde ödenecektir.


10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.


11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


Ankapark