Altındağ ve Mamak'ta 3.9 milyon TL'ye satılık 2 arsa!


Altındağ ve Mamak'ta 3.9 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Mamak Belediyesi ve Altındağ Belediyesi tarafından 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. İhale 9 ve 10 Ekim'de gerçekleşecek..Mamak Belediyesi ve Altındağ Belediyesi tarafından 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 934 bin 320 lira olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 9 ve 10 Ekim'de yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Mamak Belediye Başkanlığından:


1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Bayındır Mahallesi 51586 ada 1 parsel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 'Kapalı Teklif Usulü' ile 09.10.2018 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.


2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.


3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar. Altındağ ve Mamak


4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500.00 TL.(Beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.


5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.


6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 09.10.2018 Salı günü en geç saat 09.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.


7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Altındağ Belediye Başkanlığından:


Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Hacettepe (Turan) Mahallesinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazdaki Belediyemiz hissesi; 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.


1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır. Altındağ ve Mamak

 

2 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 3. Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç ihale günü saat 12.00’e kadar yatırılacaktır.


3 - İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.


İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgâhının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,


İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekâletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.


İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. isteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,


İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir. 

4 - Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.Mamak satılık arsa , altındağ satılık arsa , ankara arsa ihalesi ,