10 / 08 / 2022

Alaçam Belediyesi 5.7 milyon TL'lik inşaat ihalesi yapıyor!

Alaçam Belediyesi 5.7 milyon TL'lik inşaat ihalesi yapıyor!

Alaçam Belediyesi, Yenicami Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat işi ihale ediyor. İhale 11 Ekim'de yapılacak.


Alaçam Belediye Başkanlığı tarafından, Yenicami Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat işi ihale ediliyor. 1.679,29 metrekare büyüklüğündeki alan üzerinde yapılacak inşaat için toplam muhammen bedel 5 milyon 716 bin 305 lira olarak belirlendi. İnşaat ihalesi 11 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşecek.


Alaçam Belediyesi 5.7 milyon TL

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR


Alaçam Belediye Başkanlığından:


Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işin kat karşılığı inşaat yapım ihaleleridir.


Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Belediye encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 11.10.2018 PERŞEMBE günü, Saat 14.00’ye kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.


Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir.


Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. Her bir iş için İhale dosya bedeli 500,00-TL (Beş yüz Lira) olup, Alaçam Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.


Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda her bir iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, %3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar,  Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi,  Ziraat Bankası Alaçam Şubesi, (TR 74 0001 0002 6311 0679 1550 01) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istedikleri işin mahallesi, ada, parsel numarası belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen işin mahallesi, ada, parsel numarası yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır. 

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır. Ayrıca istekli teklif mektubunda idareye vermeyi taahhüt ettiği bedeli, sözleşme imzalandığı tarihte peşin ödeyecektir.


Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:


7.1. Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;


7.1.1. İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),


7.1.2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),


7.1.3. Tebligat için yasal adres bildirimi,


7.1.4. Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),


7.1.5. İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı yada idarece tasdikli sureti),


7.1.6. Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.


7.1.7. 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.


7.1.8. İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),


7.1.9. Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir. 

7.1.10. İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge


7.1.11. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri


7.2. Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;


7.2.1. Tebligat için yasal adres bildirimi,


7.2.2. Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),


7.2.3. İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),


7.2.4. Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.


7.2.5. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),


7.2.6. Şirket (Tüzel kişilik)  hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.


7.2.7. Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),


7.2.8. Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı),


7.2.9. Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)


7.2.10. Dernek, birlik, vakıf, vb.’nin faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),


7.2.11. 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden yada yetkili vekili tarafından imza edilmesi gerekmektedir,


7.2.12. Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.


7.2.13. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge


7.3. Ortak Girişim Olması Halinde;


7.3.1. Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.


7.3.2. 2018 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir,  Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),


7.3.3. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (7.1) ve (7.2) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerdir.


7.4. İş Deneyim Belgeleri;


7.4.1. İsteklinin son 15 (on beş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi


7.4.2. Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.


7.4.3. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık’tır. Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.


Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.