01 / 03 / 2024

Belediyeler hazine taşınmazlarını ticari amaçlı kullanıyor!

Belediyeler hazine taşınmazlarını ticari amaçlı kullanıyor!

Belediyelere yeşil alan olarak terk edilen Hazine taşınmazlarının belediyeler tarafından ticari olarak kullanıldığı, kiraya verilen taşınmazlara ait elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin kiracı tarafından ödenmesi gerekirken kamu tarafından ödendiği tespit edildi.


Sayıştay tarafından Meclis'e sunulan Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda kamunun mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin önemli tespit ve uyarılar yer aldı. İmar Kanunu’na göre park ve yeşil alan olarak kullanılması amacıyla belediyeler lehine bedelsiz terk edilen Hazine taşınmazlarından bazılarının terk amacına aykırı olarak ticari amaçlı kullanıldığının belirtildiği Sayıştay raporunda, bu durumun tespiti halinde ise herhangi bir yaptırımın uygulanmadığının tespit edildiği kaydedildi. 


Maliye Bakanlığı takip etmeli 


Taşınmazın fiili kullanımına ilişkin yıllık rutin tespitlerin yapılması uyarısında bulunan Sayıştay, terk amacına aykırı kullanıldığı tespit edilen taşınmazların ve elde edilen gelirlerin tekrar Maliyeye iade edilmesi gerektiği bildirdi. Raporda, denetimler sonucunda, yeşil alan, park ya da meydan olarak kullanılmak üzere belediyeler lehine terk edilen taşınmazlara ilişkin olarak; “İmar planı değiştirilerek ya da değiştirilmeksizin ilgili belediyece terk amacına aykırı kullanıldığı tespit edilen taşınmazların, Hazine adına tescillerinin yapılmadığı, bu taşınmazların bazılarının belediyelerce yetkisiz şekilde başka kurumlara devredildiği, belediyeler ya da devir yapılan kurumlar tarafından bu taşınmazlardan bazılarının ticari amaçla üçüncü kişilere kiraya verildiği, bazı taşınmazların ticari amaçla üçüncü kişiler tarafından işgal edildiği ve Defterdarlıklar tarafından bu kişilerden haksız gelir talebinde bulunulmadığı tespit edilmiştir” denildi. 


KİK'e aykırı kiralamalar var 


Kamu idarelerinin mülkiyet ya da tasarrufunda bulunan taşınmazların kiraya verilmesinde de hatalı uygulamalar tespit eden Sayıştay, raporda şu değerlendirmelere yer verdi: “Taşınmaz kiralamaları, ihalelerde istekli çıkmadığı gerekçesiyle ihale aşamasından sonra veya ihale işlemine tabi tutulmaksızın Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak çeşitli adlar altında yapılmakta. Özel durumlar oluşmadığı halde pazarlık usulüyle kiraya verilen bazı taşınmazlara ait ait elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin biri, birkaçı ya da tamamı, kiracı yerine kamu idaresi nce ödenmekte. Bazı kamu idareleri tarafından kiraya verilen taşınmazların bir kısmı, kiracı tarafından devir yoluyla tekrar kiraya verilmekte, bazı taşınmazlar üzerinde de sözleşmeye aykırı olarak genişletme yapılarak iş değişikliğine gidilmekte." 


Kira bedelleri düşük 


Taşınmazların bir kısmının kira bedellerinin günün emsal ve rayiç bedellerine nispeten düşük kaldığı, bir kısmının kira sözleşmelerinin üzerinden uzun süre geçmesine karşın güncellenmediği belirtilen raporda, taşınmaz kayıtlarının mevzuat hükümlerine uygun tutulmamasının taşınmazların tespit ve takibini imkânsız kıldığı, bu durumun idarelerin varlıklarının tam ve doğru olarak muhasebe kayıtları ile mali tablolara yansıtılmasını engellediği kaydedildi.Dünya