Fatih'te icradan 13 milyon 500 bin TL'ye bina!


Fatih'te icradan 13 milyon 500 bin TL'ye bina!

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü; Fatih'te yer alan binayı 13 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkardı. Bina içerisinde yer alan katlar; Emilio Sacci Giyim, Ünver Kargo Şirketi, Tekel Bayii ve Garanti Bankası tarafından kiralanmış durumda... 
DOSYA NO: 2009/5685 Esas
ÖRNEK NO: 27
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İSTANBUL 10. (TAŞINMAZ SATIŞ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Borçlu'ya ait ve bir borçtan dolayı ipotekli/hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen; İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mimar Kemal Mahallesi, 117 pafta, 622 ada, 24 parsel sayılı 115,05 m2 miktarlı arsa üzerinde bulunan binanın tamamı, İstanbul 10. İcra Müdürlüğü kaleminde açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

1- İİK. 127. MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

2- İMAR DURUMU: Dosyada mevcut taşınmaza ait imar ve Planlama Müdürlüğünün 14.09.2010 tarihli yazısında Fatih ilçesi, Mimar Kemal Mahallesi, 117 pafta, 622 ada, 24 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli 29.03.2010 tarih ve 2527 sayılı Başkanlık onayı ve İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17.03.2010 tarih 3632 sayılı kararı ile Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak 5-b maddesine göre 3. derece koruma bölgesinde 3. derece ticaret alanında olup, H=15.50 mt irtifa almaktadır. Dosyasında yapılan incelemede parsel üzerinde 03.12.1997/3/42 tarih sayılı yapı Ruhsatı belgesinde 1. bodrum+Zemin+ Asma+2 Normal Katlı bina mevcuttur denilmektedir.

3- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satışa konu taşınmaz; istanbul ili, Fatih ilçesi, Mimar Kemal Mahallesi, 117 pafta, 622 ada, 24 parsel sayılı, eski 207 yeni 35 kapı numaralı bodrum katında (3 bölümde 3 ayrı kiracı) zeminde döviz bürosu ve Garanti Bankası Laleli Şubesi, asma 1 ve diğer normal katlarda Garanti Bankası Laleli Şubesi'ne ait ofis katı ve arşivi bulunmaktadır.

Taşınmaz 3 bodrum kat + 2 bodrum kat +1 bodrum kat +1 zemin + Asma kat + 2 normal kattan oluşmakta, bitişik nizamda takribi 13 yıllık taşınmazda; bodrum kata giriş yan cepheden olup, Tekel bayii, Ünver Kargo Şirketi ve Emilio Sacci Giyim mağazası kiracı olarak iştigal etmekte giyim mağazasının 2. bodrum, 1. bodrum katları depo+wc+mutfak, zemin katındaysa perakende satış reyonu bulunmaktadır. Zeminler seramik ve duvarlar boyalıdır.

Ana cephede, caddeye paralel taşınmazın zemin katında ise,' Martur döviz bürosunun zemin döşemesi granit, duvarları saten boyalıdır.

Zemin katta Garanti Bankası Laleli Şubesi'nin operasyon servisi ve gişeler, asma kat ve diğer katlarda ise, müdüriyet odası, sistem odası, toplantı salonu, bölmelere ayrılmış bölümler, mutfak ve wc+lavabodan oluşmaktadır. Bankanın zemini seramik, duvarlar saten boyalı, dış cephesi cam giydirmeli plaza görünümündedir.

4- TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Taşınmazın tamamına 13.500.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.
5- SATIŞ ŞARTLARI: Yukarda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın:

1. Satışı; 22/11/2011 günü, saat 15.00'dan 15:10'a kadar İstanbul 10. icra Müdürlüğümde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla,

2. Satış; 02/12/2011 günü, saat 15:00'dan 15:10'a kadar İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

a-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacağının (muhammen bedelin % 20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nisbetinde pey akçesi (nakit Memleket parası) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.

b- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır (md. 134/4).Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 m2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda % 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafında ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezaları ve ferileri ile tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir.

c- İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği. Satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK. md. 684,862), taşınmazın eklentilerinin (MY. Md. 686, 862) hukuki semerelerinin (MK. md. 879), Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md. 859), IİİK. 128. md. göre Taşınmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK. m. 794, oturma hakkı MK. m. 823, üst hakkı MK. m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, İrtifak hakları MK. m. 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir,

d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta İİK. 140,151,268. md. emredici hükmüne rağmen sıra cetveli düzenlenmemekte olduğundan; Taşınmaz üzerinde haciz, ipotek, satış vaadi vesair hakları olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren yedi gün içinde İİK. Md. 100,151 ve 268,4792 sayılı S.S. Kurumu K. Md. 21,1479 sayılı Bağ-Kur K. Yasası md. 17,3065 sayılı Katma D V Kanunun 55, Amme Alacağının Tahsili Hakkındaki Kanunu md 21, MK. 766, 789, 777/2,796/1 İİK. 83/C-2,100,142/1,151,. maddelerine göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz dava haklarını kullanmaları ve icra dosyasına dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerekir.

e- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz  ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır, f- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10 gün itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır, g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, h- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/5685 Esas dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 61503
(www.bik.gov.tr)

İlanı detaylı görmek için tıklayınızHemen Teslim 4 proje