17 / 06 / 2024

Yatırım Programı Hazırlıkları Rehberi yayımlandı!

 Yatırım Programı Hazırlıkları Rehberi yayımlandı!

2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2018/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Yatırım Programı Hazırlıkları Rehberi ve içeriği...


2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2018/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yer aldı. Yatırım Programı Hazırlıkları Rehberi'nde konut sektörünün öncelikleri ve uyulması gereken esaslar da yer alıyor.
GENELGE

2018/12Hükümetimiz vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacımız doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-2021 döneminde Yeni Ekonomi Programım uygulayacaktır. Bu dönemde temel hedefimiz olan ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir.
Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımı temel ilkemiz olacaktır.
Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarım ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir
Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir. 2019 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacaktır. Ayrıca, Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlan da hazırlıklarda dikkate alınacaktır.
Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programına yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onanmlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir.
Bütün kuruluşların 2019 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, yukarıda belirtilen hususlar ile "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatınrım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla. Strateji ve Bütçe Başkanlığının 31 Temmuz 2018 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan KaYa Bilgi Sistemi aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermelerini rica ederim.
10 Ekim 2018
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
K : 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi


2019-2021 DÖNEMİ
YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM
Amaç
1.Bu rehberin amacı, 2019-2021 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine uygun şekilde; kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri ortaya koymaktır.
Kapsam
4
2. Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, 5018 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki idareleri, II Sayılı Cetvelde belirtilen Özel Bütçe Kapsamındaki idareleri, III Sayılı Cetvelde belirtilen Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlan, IV Sayılı Cetvelde belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumlarını, Kamu iktisadi Teşebbüslerini (KİT’ler) ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşları (kamu payı yüzde 50'den fazla olanlar), Döner Sermayeli Kuruluşları, iller Bankası A.Ş.'yi (İLBANK), dış finansman ile proje yürütecek Mahalli İdareleri ve diğer kamu kuruluşlarını kapsamaktadır.
II. 2019-2021 DÖNEMİ YATIRIM POLİTİKASININ GENEL ÇERÇEVESİ Kalkınma Planı 3.Onuncu Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, yatırım programı hazırlık ve uygulama çalışmalarının temel politika çerçevesini oluşturacaktır.
Orta Vadeli Program (2019-2021) ve Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021)
4.Orta Vadeli Program (2019-2021) ve Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021), kuruluşların üç yıllık perspektifle yapacakları program, bütçe ve yatırım programı hazırlıklarına esas teşkil edecektir.
5.Rehber ekinde yer alan yatırım teklif tavanları, cari fiyatlarla (yılı fiyatlarıyla) olmak üzere 2019-2021 dönemini kapsayan üç yıl için verilmektedir. Kuruluşlar yatırım proje stoklarının yürütülmesinde, ileriki yıllara ait gösterge niteliğindeki söz konusu teklif tavanlarını da dikkate alacaklardır.
Bölge Planları, GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planlan
6.Yatırım tekliflerinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca kalkınma ajansları koordinasyonunda ve Düzey 2 bölgeler seviyesinde hazırlanan bölge planlarında belirtilen politika ve öncelikler ile yatırım tekliflerinde, GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planları kapsamında yer alan öncelikler dikkate alınacaktır.
İdare Stratejik Planı ve Performans Programı
7.İdare stratejik planını hazırlamış olan kuruluşlar, 2019 yılı yatırım tekliflerini stratejik planlarında ve performans programlarındaki amaç, hedef ve performans göstergelerine dayandıracaklar ve projelerini stratejik planlar esas alınarak ve performans programı ile ilişkilendirilerek teklif edeceklerdir.
İli. 2019-2021 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ
Genel Öncelikler
8.Kamu yatırımları; büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyelini harekete geçirmeye, üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağlayacak alanlara yönlendirilecektir.
9.Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak, kamu yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacaktır. 10.Kamu altyapı yatırımları; özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelişmesini destekleyecek şekilde planlanacak ve yürütülecektir. Kûi modeli ile uygulananlar dahil olmak üzere kamu yatırımlarında yerli malı kullanılmasına öncelik verilecektir.
11.Kamu Özel işbirliği modellerinin özellikle ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren kritik ve büyük kamu altyapı projelerinde maliyet etkinliği dikkate alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir.
12.Kamu yatırım teklif ve kararları, ihtiyaç, sorun ve bunlara ilişkin çözümleri analiz eden sektörel ve bölge plan ve stratejileri, eylem planları ve nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılacaktır.
13.Finansmanı dış krediden sağlanan projelerin ödenekleri, kredi anlaşmalarında belirtilen süreler ve yıllık kredi dilimleri dikkate alınarak tespit edilecektir.
14.İdareler kamu yatırım projelerinin 2019-2021 Dönemi planlama ve uygulama aşamalarını, toplumsal cinsiyete duyarlı (kadınların ve erkeklerin farklılaşan ihtiyaçları ve önceliklerine duyarlı) ve kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak şekilde hazırlayacak ve uygulayacaklardır.
e-
Sektörel, Bölgesel ve Proje Bazında Öncelikler
15.Sektörel Öncelikler; 2019-2021 dönemi kamu yatırım tahsislerinde KÖI modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma, enerji ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.
16.Bölgesel Öncelikler: Kamu yatırım teklifleri, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanacaktır. Bu amaçla yatırımların mekânsal dağılımında, geçmiş yıllardaki yatırım tahsislerinin dağılımı ve gelecek döneme ilişkin bölgesel politikalar dikkate alınacaktır.
Düzey 2 Bölgeler (Ek-11) için hazırlanan bölge planları bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlayacakları yatırım projelerinin planlanmasında esas alınacaktır. Yatırım projeleri için hazırlanacak fizibilite etütlerinin bölgesel analiz kısmında proje tekliflerinin ilgili olduğu bölge planının öncelik ve tedbirlerine yer verilecektir.
GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma idarelerinin sorumluluk alanındaki iller (Ek-13) için hazırlanmış bulunan eylem planları kapsamındaki yatırımlara öncelik verilecektir. Bölgelerin ekonomilerinde öne çıkan sektörlerin daha yüksek katma değerli ve rekabet edebilirliği yüksek üretim yapılarına dönüşmesine katkı sağlayacak alanlardaki yatırımlara öncelik verilecektir.
Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, kamu yatırımları ve hizmetlerinin sunumunda, ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle bu yerleşimlerin altyapıları iyileştirilecek ve kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır.
17.Proje Bazında Öncelikler : 2019-2021 dönemi yatırım tavanları çerçevesinde yapılacak proje bazındaki ödenek tekliflerinde sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra;
-2019 yılı içinde tamamlanarak hizmete girebilecek öncelikli projelere,
-Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere,
-Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken projelere,
-Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idame-yenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü yatırım projelerine,
-Afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ile afet hasarlarının telafisine yönelik projelere,
-e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu projelere, ağırlık verilecektir.
Sektör / Alt Sektör Öncelikleri
18. Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında ve proje stokunun önceliklendirilmesinde, yukarıda verilen genel, sektörel, bölgesel ve proje bazında önceliklerin yanı sıra aşağıdaki alt sektör bazındaki kriter ve öncelikleri dikkate alacaklardır.
Tarım / Sulama sektöründe; DSİ Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan büyük su işi projelerinden; depolaması tamamlanmış veya depolamasız, su iletim tesisleri (tünel/ana kanal)
■ inşaatı bitmiş veya devam eden cazibeyle sulama yapılacak projeler ile barajı 2019 yılında tamamlanacak projeler birinci öncelikli projeler olarak değerlendirilecek ve ödenek teklifleri bu husus göz önüne alınarak yapılacaktır. DSİ Genel Müdürlüğünce; büyük su işi projelerine dair gerçekleştirilecek yıllık fiziki hedefler (sulama, taşkın koruma, bitirilecek baraj, vb.) proje bazında; küçük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler ise (taşkın, taşkın-rusubat, sulama, vb.) faaliyet bazında ve her iki fiziki hedef seti ödenek teklif tavanları doğrultusunda belirlenerek yatırım teklifleri ile birlikte gönderilecektir.».
i
Tarım / Su Ürünleri sektöründe; balıkçı barınakları projelerine ödenek teklifi yapılırken, Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi çalışmasında ortaya konan ihtiyaç tespitleri ve takvimlendirme dikkate alınarak projeler önceliklendirilecek ve idame yatırımlarına öncelik verilecektir. Avcı ve yetiştiricilerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üst yapısı bulunmayan veya tamamlanmamış olan barınaklara ilişkin etüd proje çalışmaları yapılarak önceliklendirilecek, bu çalışmaların neticesine göre balıkçı bannakları üst yapı yatırımları değerlendirilecektir.
Tarım / Bitkisel ürünler sektöründe; Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projelerinde daha önce ihalesi yapılan işlerin tamamlanması ve mevzuat gereği olanlar hariç yeni işlerin öncelikle sulama yatırımları ile birlikte ele alınması esastır.
Tarım / Hayvancılık sektöründe; üretimin artırılmasına hizmet edecek altyapı ve araştırma projelerine öncelik verilecektir. Teklif edilecek projelerde cari transfer niteliğindeki, yeni hayvancılık işletmesi kurulmasına ve/veya yetiştiricilere hayvan dağıtımına yönelik uygulamalar yatırım programı kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Madencilik sektöründe; enerji sektörü ve imalat sanayiine girdi temin eden üretime yönelik projelere; kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına yönelik projelere; madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine yönelik projeler ile üretilen cevherlerin tüketici talepleri doğrultusunda kalitesinin iyileştirilmesine yönelik projelere önem ve öncelik verilecektir.
imalat sektörlerinde; genel olarak üretimin idamesine yönelik projelere, halk ve çevre sağlığı, AB'ye uyum ve uluslararası yükümlülüklerimiz açısından gerçekleştirilmesi gerekli olan projelere ve yurtiçi hammaddenin değerlendirilmesine yönelik projelere, yerli ve özgün raylı sistem araçları ile hava araçlarının geliştirilmesi projelerine birinci derecede öncelik verilecektir.
İmalat / KOBİ ve Girişimcilik sektöründe; Yatırım Programına yeni OSB projesi alınmasında
yer seçiminin kesinleşmesi ve OSB’nin sicil alması gerekmektedir. Söz konusu koşullar sağlandığında Yatırım Programına alınacak OSB projelerinin seçilmesinde, ulusal ve bölgesel stratejiler ve öncelikler göz önünde bulundurularak illerin sanayi potansiyeline ve bütçe imkânlarına göre değerlendirme yapılacaktır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (TGB) sağlanan desteklerde ise; faaliyete geçmemiş ve TGB performans endeksi sıralamasında başarılı olan TGB'lerin projelerine öncelik verilecektir. Ayrıca, söz konusu projelerin seçiminde sanayi ve teknoloji bölgelerinin dönüşümünü sağlayacak; girişimcilere sağlanacak hizmet kalitesinin artırılmasını, yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesini, dijital dönüşümün sağlanmasını hedefleyen ve ihtiyaç ve etki analizlerinin yapıldığı ve kümelenme desteklerini içeren projelere öncelik verilecektir. Yatırım programına yeni KSS projesi alınmasında; nüfusu ve esnaf-sanatkâr sayısı daha fazla olan yerleşim yerlerinde olanlara, çevresel ve planlı kentleşme açısından zorunluluk arz edenlere ve ihtisas küçük sanayi sitesi niteliğinde olanlara öncelik verilecektir.
Enerji sektöründe; enerji arz-talep analizlerine dayanan, Türkiye'nin genel enerji ihtiyaç projeksiyonuna uygun olarak hazırlanmış ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ortaya koyduğu esaslara uygun, güvenilir hammadde kaynaklarına ve erken geri dönüş oranına sahip projelerle, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı
yatırımlara, gerçekleş!;' '"esi aiğer projelerin hayata geçirilmesinin ön şartı niteliğinde olan veya Dunların kapasite/venmr anıracak olan projelere ve yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı ora;elerine öncelik verilecektir.
Doğal gaz iletim ve dağıtım ağırı ülke sathında genişletecek yatırımlara devam edilecek olup, bu yatırımların şehir içi doğal gaz Dağıtım yatırımları ile eş zamanlı olarak yürütülmesine önem verilecektir. Ayrıca, kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesine yönelik yatırımlara devam edilecek olup, Doğal gaz arz stoklarının yete' düzeyde oluşturulmas na imkân sağlayacak yatırımlara öncelik verilecektir.
Ulaştırma / Otoyol sektöründe: tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ie mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak; üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımına yönelik projelere önem ve öncelik verilecektir.
Ulaştırma / Karayolu sektöründe; karayollannda trafik güvenliği ile ilgili yatırımlara öncelik verilecektir. Devlet ve il yolları ile ilgili ödenek tekliflerinde, ana güzergâhlarda yer alan bölünmüş yol Drajeleri ile ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1.000 aracın üzerinde olan güzergâhlarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) projelerine öncelik verilecektir. Ayrıca kuzey-güney hattında koridor yaklaşımı da dikkate alınarak öncelikli güzergâhların yapımına devam edilecektir.
Ulaştırma I Demiryolu sektöründe; Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-3.Havalimanı-Halkalı, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-izmir Yüksek Hızlı Tren projeleri ile Sivas-Erzincan Demiryolu projesine, ikinci hat yapımlarına, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımlarına ve önemli yük merkezlerine iltisak hattı yapımı, hat kapasitesi ve verimliliğini artıracak projeler ile raylı sistem araçlarının yerli üretimine öncelik verilecektir.
Ulaştırma / Denizyolu sektöründe; Filyos Limanı başta olmak üzere büyük ölçekli bölgesel ana limanların yapımına birinci derecede öncelik verilecektir. Elverişli konumlarda Ro-Ro limanlarının yapımına yönelik yatırımlara önem verilecektir. Hem özel hem de kamu limanlarındaki işlemleri, maliyetleri ve bürokratik süreçleri asgari düzeye indirmeye yönelik yatırımlara ve projelere birinci derecede önem verilecektir.
Ulaştırma / Havayolu sektöründe; havayolu ulaşımına erişimi ve hava trafiği emniyetini artırıcı projelere öncelik verilecektir.
Ulaştırma / Haberleşme sektöründe; TRT'nin teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.
Lojistik yatırımlarında; Türkiye'nin lojistikte bölgesel açıdan daha etkin olması yönünde, lojistik maliyetleri ile işlem süre ve süreçlerinin azaltılmasını sağlayacak, ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletilmesini temin edecek, kombine taşımacılık uygulamalarını geliştirecek, ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artırarak koridor yaklaşımına geçilmesini destekleyecek projeler ile Türkiye Lojistik Master Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerin/üslerin yapımına öncelik verilecektir.
Turizm sektöründe; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında belirlenen turizm gelişim bölgeleri, turizm gelişim koridorları, turizm kentleri ve eko-turizm bölgeleri başta olmak üzere, turizmin çeşitlendirilmesi politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda destinasyon yönetimi yaklaşımıyla geliştirilmiş projelere öncelik verilecektir. GAP Turizm Master Planı, DOKAP Turizm Master Planı ve KOP Turizm Master Planı kararları da projelerin değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.
Kış turizmine yönelik yatırımlarda kış turizmi temalı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerine öncelik verilecektir. Yatırım tekliflerinde alanın potansiyelinin yanı sıra çevresindeki mevcut kış turizmi alanlarının kapasitesi ile bölgesel ve ulusal talep durumu dikkate alınacak, kış turizmi potansiyelini ortaya koyan meteorolojik, topoğrafik ve iklim verileri analiz edilecektir.
Yatırım projelerinin kapsamı turizm yatırımcısının bölgeye yatırım yapmasını teşvik etmek üzere altyapının tesisi ile sınırlı olup üstyapı içemeyecektir. Mahalli idarelerin turizm amaçlı altyapı yatırımları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Turizm Merkezleri ve Korunan Alanlar ile destinasyon yönetimi bazında geliştirilen projeler kapsamında desteklenecektir. Mahalli idarelerin içme suyu, atık su, kanalizasyon, derin deniz deşarjı, katı atık vb. konulardaki talepleri ilgili sektöründen karşılanacak olup turizm sektörüne önerilmeyecektir.
İç ve/veya dış turizme konu destinasyonlara ulaşımı sağlayan ve karayolu ağında olmayan yeni turistik yol projesi tekliflerinde varış noktasındaki turizm talebi ve diğer turizm yatırımlarıyla eşgüdüm dikkate alınacaktır.
Konut Sektöründe; Yatırım programında devam eden ve 2019 yılında tamamlanabilecek projelere öncelik verilecektir. Yeni lojman yapımı tekliflerinde güvenlik kuruluşlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projelerine öncelik verilecektir. Arsası olmayan projeler teklif edilmeyecektir.
Eğitim / İlk, Orta ve Mesleki Eğitim sektörlerinde; yeni teklif edilecek projelerde, okul türü itibarıyla ülke genelindeki derslik başına düşen öğrenci sayısı ile okulun yapılacağı bölgedeki (il-ilçe) derslik başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınacaktır.
Yatırım tekliflerinde fiziki gerçekleşmesi yüzde 75 ve daha üzerinde olan projeler ile 2019 yılında bitirilecek projelere ve deprem riski yüksek olan bölgelerden başlamak üzere okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.
Daha önceki yıllarda sari ihale izni verilmiş projeler için öngörülen ödenekler yatırım tekliflerinde öncelikli olarak dikkate alınacaktır. En fazla göç alan ve deprem bölgesinde yer alan il ve ilçelerde fiziki gerçekleşmesi yüzde 50 ve daha üzerinde olan projelerin 2019 yılında bitirilmesine öncelik verilecektir. Bu kapsama girmeyen projelerde ödenek teklifi fiziki gerçekleşmesinin yüksekliği esas alınarak belirlenecektir.
Tüm projelerin fiziki gerçekleşme seviyeleri yatırım teklifleri içinde yer alacaktır. Zorunlu haller dışında özel projelere ve özel imalata yer verilmeyecektir. Derslik ihtiyacının acilen karşılanması amacıyla yeni proje tekliflerinde zorunlu haller dışında öğretim binaları dışında ek tesis teklif edilmeyecek, yatırım programında devam eden projelerde ise öğretim binaları dışında kalan ve eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmayacak ünitelerin yapımına öğretim binaları hizmete alındıktan sonra başlanacaktır.
Yatırım programında yer almakla birlikte yapımına ihtiyaç kalmamış veya gerçekleştirilmesinde önemli zorluklarla karşılaşılan projeler yatırım programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “e-Yatırım Projesi” ile tespit edilen yatırım ihtiyacına göre okul yapımında öncelikli il ve ilçeler sıralanacak ve yeni proje teklifleri seçimlerine esas oluşturan kriterleri de gösterecek şekilde hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilecektir.
Zorunlu haller dışında il merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde bulunulmayacak, ilçe merkezleri için teklif edilen pansiyonlar, ilgili ilçedeki bütün lise ve dengi okullar öğrencilerine hizmet verecek şekilde ele alınacak, her okul türü için ayrı öğrenci pansiyonu teklifi yapılmayacaktır. Yapılacak tekliflerde pansiyon uygulaması taşımalı eğitim uygulamasıyla birlikte değerlendirilerek illerin önceliklendirilmesi yapılacaktır.
Eğitim / Yüksek Öğrenim sektöründe; devam eden projelerden 2019 yılında tamamlanarak hizmete alınabilecek projelere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75'in üzerinde olan projelere, afet hasarlarının telafisine yönelik olarak başlatılmış projelere, mevcut binaların depreme karşı güçlendirilmesi ve engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesine yönelik projelere ödenek tekliflerinde öncelik verilecektir.
Yeni kurulan devlet üniversitelerinin kampüs yeri seçimi tamamlanmadan ve söz konusu üniversitelerin kampüs planları ve uzun vadeli üniversite gelişim planları hazırlanmadan, bu üniversiteler için 2019 yılında tahsis edilmesi öngörülen ödeneklerin inşaat işleri için kullanılmasına izin verilmeyecektir.
Yeni yapım projelerinin tamamı modüler tarzda, enerji verimliliğine ilişkin yapım ilkelerini dikkate alan ve engelli vatandaşların kullanımına uygun tarzda projelendirilecektir. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında gerçekleştirilen dersliklerin ortak kullanıma uygun olması sağlanacaktır. Diğer yandan, maliyet etkin yapım teknikleri ve yapı malzemeleri kullanımı ile doğal çevreye ve yöresel mimariye uyumu dikkate alınacaktır.
Eğitim / Kültür sektöründe; kültür varlıklarının korunması, restorasyonu ve bakım-onarımı ile ilgili projelere öncelik verilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin bakım-onarım, teşhir-tanzim ve güvenliğinin artırılmasına yönelik projeler desteklenecektir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programında yer alan küttür merkezi projelerinden fiziki gerçekleşmesi yüzde 50'nin üzerinde olanlara; kent merkezinde olma, ve fazla nüfusa sahip olma gibi kıstaslara göre ödenek tahsisinde öncelik verilecektir. Bu niteliklere sahip olmayan ve inşaatına başlanmamış projeler yatırım programında iz ödenekle yer alacaktır. Ancak fiziki gerçekleşmeleri yüzde 50’nin altında olan projelere, yerel yönetimlere devredilmeleri durumunda, “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında öncelikli olarak ödenek tahsis edilecektir. Zorunlu haller dışında, yeni kültür merkezi projesi tekliflerinin, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek projesi kapsamında yapılması esastır.
Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor sektöründe; 2019 yılında tamamlanabilecek spor altyapı tesisleri başta olmak üzere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan, bölge, nüfus, sporcu sayısı, yaygın spor talebi, ildeki mevcut spor tesisleri varlığı, çok amaçlı spor tesisi olması vb. faktörleri, dikkate alan projelere, öğrenci sayısı 800’ün üzerinde olan ve aynı eğitim bölgesinde kamu kurum ve, kuruluşlarına ait spor salonu bulunmayan okulların spor salonlarına, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 50’nin üzerinde olan ve kısa sürede tamamlanabilecek projelere ve ülkemizde düzenlenmesi kesinleşen uluslararası spor organizasyonlarında kullanılacak tesislerin onarım ve ikmalini gerektiren projelere birinci derecede öncelik verilecektir.
Sağlık sektöründe; koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik projeler, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projeler, inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçları ile ilgili projeler, depreme karşı güçlendirme projeleri ve bölgesel farkları azaltıcı mahiyetteki projeler öncelikli projeler olarak dikkate alınacaktır.
Çevresinde düşük kapasiteyle kullanılan sağlık birimlerinin mevcudiyetine rağmen aynı mahalde bulunan mükerrerliğe ve israfa yol açabilecek nitelikteki projeler teklif edilmeyecektir, inşaat ve donanım ihtiyaçları karşılanarak faaliyete geçmiş hastanelerin ek bina, yenileme, yeni makine-teçhizat ve donanım alımına yönelik projelere kendi öz gelirlerinden kaynak ayrılması ve bu kurumların döner sermaye gelirleri ile karşılayabilecekleri maliyetteki projeler için genel bütçeden ödenek talebinde bulunmamaları esastır.
Diğer Kamu Hizmetleri / Genel İdare sektöründe; idari hizmet binası projelerinde önemli oranda fiziki gerçekleşme yüzdesine sahip projelere öncelik verilecektir. Çok zorunlu haller dışında yeni idari hizmet binası projesi teklif edilmeyecektir. Yeni idari hizmet binası projesi tekliflerinde {detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projeleri dahil) etüt-proje işleri tamamlanmadan yapıma başlanılmayacaktır.
Sektör kapsamında yürütülen bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri birbirleriyle koordinasyon içerisinde yürütülecek; veri tabanı, bilgisayar altyapısı ve işlev bakımından benzerlik gösteren ve ortak yönleri bulunan projelerin birbirleriyle bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Diğer Kamu Hizmetleri / Adalet Hizmetleri sektöründe; Yargıyı hızlandırıcı ve etkinleştirici yatırımlar ile Bölge Adliye Mahkemeleri yapımına ve ceza ilamlarının infazında etkinliğin sağlanabilmesi için Ceza İnfaz Kurumlarında gerekli kapasite artışı yatırımlarına öncelik verilecektir. Adalet binası ve cezaevi projelerinde önemli oranda fiziki gerçekleşmeye sahip projelere öncelik verilecektir.
Diğer Kamu Hizmetleri / Güvenlik Hizmetleri sektöründe; güvenlik hizmetlerinin sunumunda koordinasyonu ve emniyet birimlerinin teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, önleyici/koruyucu güvenlik hizmetleri niteliğindeki projeler ile siber suçlarla mücadeleye katkı sağlayacak projelere ve terörle etkin mücadeleyi güçlendirecek yatırımlara öncelik verilecektir. Hizmet binası projelerinde önemli oranda fiziki gerçekleşmeye sahip projelere öncelik verilecektir.
Diğer Kamu Hizmetleri / İçmesuyu ve Kanalizasyon sektörlerinde; su kayıp ve
kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içmesuyu temini projelerinden nüfusu 50.000 ve üzeri olan belediyelere öncelik verilecektir.
Diğer Kamu Hizmetleri I Kırsal Alan Planlaması sektöründe; iskân projelerinde geçmiş yıllarda programa alınmış ancak ödenek yetersizliğinden veya mücbir sebeplerden dolayı tamamlanamamış projelerin uygulama yılında öncelikle tamamlanması esastır. Bunun yanında, iskân projelerinde fiziksel yerleşim işleri de dâhil olmak üzere; afet riski nedeniyle köy nakli gereken yerleşimlerden gelen talepler, yerleri baraj altında kalıp devlet eliyle iskânı kabul etmeyen hak sahibi ailelerin talepleri ve iskân Kanunu kapsamında daha önce iskân edilip yeni yerleşim yerinin devamı niteliğindeki talepler öncelikle programa alınacaktır.
Ayrıca, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-202Û)’nde yer alan öncelik ve tedbirlerle uyumlu tematik projeler, araştırma projeleri, entegre kırsal kalkınma projeleri ile kırsal göstergelerin üretilmesini sağlayacak izleme-bilgi sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin projelere öncelik tanınacaktır.
Diğer Kamu Hizmetleri / Şehirleşme sektöründe; mekânsal planların, şehirlerin yaşam kalitesini artıracak, ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak, doğal çevresini koruyacak tarih ve medeniyet perspektifimizi yansıtacak şekilde hazırlanmasına hizmet edecek projelere öncelik verilecektir. Bu kapsamda mekânsal planların hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasların geliştirilmesi ve bu konularda yerel yönetimler için kılavuzlar oluşturulması önceliklidir. Coğrafi bilgi sistemleri alanında ise öncelik mevcut projelerin*’ tamamlanmasına verilecektir. Yeni projeler için coğrafi bilgi stratejisi ve eylem planı ile akıllı kentler1 stratejisinde ortaya konulacak öncelikler dikkate alınacaktır.
Diğer Kamu Hizmetleri / Belediye Hizmetleri sektöründe; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Katı Atık Programı kapsamındaki projeler ile İLBANK tarafından yürütülen katıktık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projelerine öncelik verilecektir. Belediye dış kredili yatlrım projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı alımı ve doğal afetlerle mücadele projeleri gibi kent esenliği ve güvenliği projelerine öncelik tanınacaktır.
Diğer Kamu Hizmetleri / Çevre sektöründe; 2019 yılında tamamlanacak projelere; doğal kaynakların etkin kullanımı ve çevrenin korunmasına yönelik projelere; ulusal stratejilerdeki amaç ve hedeflere hizmet edecek çevre projelerine, uluslararası taahhütler (sözleşme ve protokoller) nedeniyle devam edilen projelere öncelik verilecektir.
Diğer Kamu Hizmetleri / Teknolojik Araştırma sektöründe; Mevcut projelerin tamamlanmasına öncelik verilecektir.
Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal Güvenlik sektöründe; Yatırım programında devam eden projelerden, 2019 yılında tamamlanacak olanlara öncelik verilecektir. Arsası olmayan projeler programa teklif edilmeyecektir. Sektör kapsamında yürütülen bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri birbirleriyle koordinasyon içerisinde yürütülecek, işlev bakımından benzerlik gösteren ve ortak yönleri bulunan projelerin birbirleriyle bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Diğer Kamu Hizmetleri / İstihdam ve Çalışma Hayatı sektöründe; ülke çapında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve işletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli anlayışının hakim kılınması ile iş kazaları ve meslek hastalıkların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulmasına, özellikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri olmak üzere aktif işgücü programlarının daha etkin kullanımının sağlanmasına, işgücü piyasasında dezavantajlı olan kadın, genç ve göçle ülkemize gelen kesimlerin işgücü piyasasına katılımının ve entegrasyonunun sağlanmasına yönelik yatırım projelerine öncelik verilecektir.
Diğer Kamu Hizmetleri / Afetler sektöründe; Yatırım programında devam eden, 2019 yılında tamamlanacak olan ve afet riskinin azaltılmasına ve afetlerle mücadele kapasitesinin oluşturulmasına yönelik yeni projelere öncelik verilecektir.
Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal İçerme Sektöründe; yeni projelerde, çocukların, gençlerin ve kadınların güçlendirilmesine yönelik projelere ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak sosyal hizmet kuruluşları ve Gençlik Merkezleri projelerine öncelik verilecektir.


Diğer Kamu Hizmetleri / Göç Sektöründe; Göç alanında güvenilir veri sisteminin
geliştirilmesine yönelik projeler ile diğer bilgi sistemleri ile eşgüdüm içinde geliştirilecek bilgi ve iletişim teknolojileri projelerine öncelik tanınacaktır. Bu alanda yeni idari yapılanmaya yönelik il düzeyinde yapılacak yatırımlarda, mevcut yerel imkanların kullanılması esas alınacak, sektörel önceliği olan ve gerekli arsanın temin edilmiş olduğu illere öncelik verilecektir.
IV. YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİNDE UYULACAK ESASLAR
19.Kamu yatırım programının hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme safhalarını elektronik ortamda yürütmek, ilgili kurumların bilgi sistemleriyle bütünleştirmek, mükerrer raporlama ve veri girişi gibi hususları ortadan kaldırmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) geliştirilmiştir.
Kamu kuruluşları tarafından Başkanlığımıza gönderilecek proje bazındaki 2019 Yılı Yatırım Programı teklifleri, kava.sbb.aov.tr adresinde yer alan KaYa Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak iletilecektir.
Yeni teşkil edilen kuruluşlar ve KaYa Sistemiyle ilgili yöneticisi (Admin) değişen kuruluşlar tarafından, KaYa Bilgi Sistemine yatırım teklifleri ile ilgili veri girişi yapacak alt kullanıcılarını belirlemek, sistemde nihai hale getirilen yatırım programı teklifini onaylayarak sistem üzerinden Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermek üzere yetkili kılınacak bir yöneticinin bilgilerinin Ek-14'te yer alan forma, işlenerek [email protected] eposta adresine ve resmi yazıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.
20.Kamu kuruluşları, yatırım stokunun ortalama tamamlanma süresini azaltacak tedbirleri alacaktır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı gerekli gördüğü taktirde yatırım programında yer alan projelerin ortalama tamamlanma süresini azaltma yönünde ihtiyaç duyulabilecek ilave tedbirleri almaya yetkilidir,
21.Güncelliğini yitirmiş projelerin fizibilite raporları kuruluşlar tarafından revize edilecektir. Proje maliyetinde sabit fiyatlarla yüzde 30’u aşan oranda artış olması halinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından güncel keşfe dayanan yeni yapılabilirlik etüdü istenecek ve proje hakkındaki nihai karar bu etüde dayandırılacaktır.
22.Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Getirilen bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında azami ölçüde seçici olunacak, mevcut varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara (bakım-onarım, yenileme vb.) ağırlık verilecektir.
23.2019 yılında zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olsun, taşıt alımı yapılmayacaktır.
24.2019 yılında kamu hizmet binalarına yapılacak ödenek tahsislerinde, önemli oranda fiziki gerçekleşmesi bulunan projelere öncelik verilecektir. Çok zorunlu haller dışında idari nitelikli yeni kamu hizmet binaları teklif edilmeyecektir.
Yeni hizmet binası tekliflerinde; teklifin gelecek yıllar için ödenek ihtiyacına getireceği ek yük, kuruluşun ödenek tavanı çerçevesinde değerlendirilecek ve proje tamamlama sürelerinin 3 yılı aşmamasına dikkat edilecektir. Hizmet binası tekliflerinde mevcut binanın kullanım durumu ile ekonomik ömrünü dikkate alan, güncel birim maliyetler kullanılarak hesaplanan gerçekçi fiyatlara dayanan fayda-maliyet yada maliyet etkinlik analizleri yapılacak; analize ilişkin verilere Ek-6'da ve KaYa Bilgi Sisteminde yer alan İdari Hizmet Binası Projeleri İçin Gerekçe Raporunda ilgili bölümlerde yer verilecek ve söz konusu Rapor KaYa Bilgi Sistemine yüklenecektir.
25.2019 yılında, güvenlik nedeni ve işin yürütülmesi açısından mutlak zorunluluk bulunmasına bağlı olarak, tasarruf tedbirlerine ilişkin çıkartılan 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında Başbakanlıktan izin alınmış olması hali dışında lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane ve benzeri yeni sosyal tesis yatırımı başlatılmayacaktır.
26. Konut sektöründe; proje teklifi yapan kuruluşlar, teklifin yapıldığı il ve kurum geneli itibarıyla personel ve lojman sayısını belirtecek; talep edilen proje kapsamını ve maliyetlerini açıklayıcı dokümanları teklif dosyasına ekleyecektir. Onarım projeleri yıllık olarak teklif edilecektir. Onarım kapsamında yapılacak işler iş türleri ve maliyetleri itibariyle belirtilecektir. Teklif dosyasına bir önceki yıl ödeneği ve teklif edilen yıl ödeneği ile tamamlanan ve tamamlanması planlanan daire, afet konutu, altyapı proje sayısı vb. ile onarılan ve onarılacak lojman sayıları belirtilecektir,
27.Yatırım programlarında ihaleli olarak devam eden dış kredili projeler arasından sektörel açıdan öncelikli, dış kredi kullanımları önemli bir seviyeye gelmiş, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde tamamlanabilecek nitelikte olan dış kredili projelere öncelik verilecek, bu projelerin zamanında bitirilmesi için gerekli tahsis yapılacaktır.
28.Proje maliyeti 10 Milyon TL ve üzerinde olan yeni yatırım projesi tekliflerinde Ek-4’te ve KaYa Bilgi Sisteminde yer alan format çerçevesinde, projelerin teknik, finansal, ekonomik ve sosyal yapılabilirliğinin, önceliğinin, çevreye etkilerinin ve istihdama katkısının fayda-maliyet veya maliyet etkinlik analizi ile ortaya konulduğu ayrıntılı Fizibilite Raporunun hazırlanması zorunludur. Kesin projeye dayandırılmak şartıyla hazırlanacak ayrıntılı Fizibilite Raporu ve ilgili mevzuatın gerektirmesi durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Belgesi bulunmayan yeni projeler yatırım programına teklif edilmeyecektir. Yıl içi acil ve zorunlu nedenlere dayalı proje tekliflerinde, ilgili fizibilite raporlarına yeni proje tekliflerinin aciliyetini belirten gerekçeler dahil edilmelidir.
29.Ancak, "Proje maliyeti 10 milyon TL altında olan projeler ile proje maliyetine bakılmaksızın, toplu ve yatırım programında tadat edilmemiş toplulaştırılmış projeler; yükseköğretim sektörü, spor sektörü, kültür sektörü, sağlık sektörü (100 ve üstü yataklı hastane projeleri hariç), sosyal içerme sektörü, adalet hizmetleri ve güvenlik hizmetleri kapsamındaki projeler ile adı ve/veya karakteristiği taşıt alımı, akaryakıt ve yağ alımı, restorasyon, lojman, eğitim tesisi, ikmal inşaatı, araştırma, arazi toplulaştırması, İskan, afet konutları, deprem güçlendirme, afet hasarlarının telafisi ile diğer projelerden dolayı ortaya çıkan yol ve yer değiştirmesi şeklinde olan her türlü yeni yatırım projesi teklifleri için Fizibilite Raporu yerine geçmek üzere Ek-5’te yer alan Proje Teklif Formu’na uygun olarak KaYa Bilgi Sistemindeki ilgili alanlar doldurulacaktır. Kuruluşlar, çok zorunlu hallerde yeni hizmet binası yapılması veya hizmet binası satın alma projelerine ilişkin tekliflerini ise Ek-6'da yer alan idari Hizmet Binası Projeleri İçin Gerekçe Raporu Formatı'na göre hazırlayacaklardır.
30.Kamu yatırım projelerinin hazırlık ve uygulama aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusu özellikle dikkate alınacaktır.
31.Teknolojik Araştırma sektöründe; yeni sunulacak araştırma destek programları için Ek-7’de ve KaYa Bilgi Sisteminde formatı yer alan “Araştırma Destek Programı Yapılabilirlik Raporu” hazırlanacaktır.
32.2018 Yılı Yatırım Programında tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerden çok yıllık olanların 2019 yılı ödenek teklifleri; proje ile ilgili gerçekleşme durumu, tamamlanan alt proje sayısı, ulaşılan hedefler gibi toplulaştırılmış projenin genel performansını açıklayan bilgiler ile birlikte yapılacaktır.
33.Yeni yatırım projesi niteliğini haiz olmayan, geçmiş yıllarda tamamlanmış bazı projelerin kesin hesap farklarının ödenmesi veya özel gelirlerin yıl içinde diğer projelerle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla teklif edilecek harcamalar (Kesin Hesap Karşılığı, Noksan Kalan işler vb.) için Fizibilite Raporu veya Proje Teklif Formu hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.
34.Strateji ve Bütçe Başkanlığı, projenin özelliğini dikkate alarak maliyeti ne olursa olsun gerektiğinde ayrıntılı Fizibilite Raporu istemeye yetkilidir. Proje maliyeti veya özelliği gereği ayrıntılı Fizibilite Raporu veya Proje Teklif Formu bulunmayan projeler yatırım programına teklif edilmeyecektir.
35.Fizibilite Raporlarının, değerlendirme sürecinin alacağı süre göz önünde bulundurularak, projenin başlatılmasının düşünüldüğü yatırım programı döneminden en az 6 ay önce, 2 basılı nüsha halinde ve elektronik ortamda KaYa Bilgi Sistemi aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.
36.Kuruluşlar yatırım tekliflerini, Orta Vadeli Program’daki hedefler, Orta Vadeli Mali Plan ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde belirtilen yatırım teklif tavanları ve proje öncelikleri çerçevesinde 2019-2021 döneminde gerçekleştirebilecekleri fiziki hedeflerin boyutunu ve maliyetini dikkate alarak yapacaklardır.
37.Kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesini yaptıkları projeleri ve bunlar için 2019-2021 döneminde her yıl için tahsis edilmesi gereken asgari ödenek miktarını belirtecekler, proje bazındaki ödenek tekliflerinde ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde bu hususları dikkate alacaklardır.
38.Proje tekliflerinde cari nitelikteki harcamalara yer verilmeyecektir. Kuruluşlar; projelerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan haberleşme, akaryakıt, malzeme alımları vb. harcamaların projeyi ilgilendiren kısmı için ödenek talebinde bulunabilecekler; ancak yatırım dönemine ait olmayan diğer hizmetlerini ifa ederken ihtiyaç duyacakları bu nitelikteki cari harcamalar ile projelerin kredi anapara geri ödemeleri ve işletme dönemi faiz ödemeleri gibi yatırım tanımına uymayan harcamalara yatırım tekliflerinde yer vermeyeceklerdir. Yatırım tekliflerine, mal veya hizmetlerin alımları/yapımları sırasında ve bunlarla birlikte mutad olarak yapılan vergi (KDV vb.), resim, harç gibi mütemmim ödemeler de dahil edilecektir.
39.Yatırımlarla bağlantılı kamulaştırma teklifleri proje tutarı ve yatırım ödenek tekliflerine dahil edilmeyecek, projelerle bağlantısı kurularak KaYa Bilgi Sistemine ayrıca girilecektir. Ancak, yeni projeler için hazırlanan yapılabilirlik etütlerinde kamulaştırma bedelleri Ek-4'te yer alan Fizibilite Raporu Formatı'nın 15.İ Finansal Analiz kısmında dahil edilerek, 15.ii Ekonomik Analiz kısmında ise dahil edilmeden dikkate alınarak hesaplamalar yapılacaktır.
40.İlgili kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, projelerin ihaleye çıkılabilmesi için sağlanması gereken şartları düzenleyen 62/c maddesini dikkate alarak ödenek teklifinde bulunacaklardır.
41.Kamu projelerinin finansman kaynağına ilişkin karar iç ve dış alternatif finansman kaynakları arasında yapılacak karşılaştırmalı değerlendirmeye dayandırılacaktır. Kamu yatırım programıyla ilişkilendirilmesi gereken bütün projelere (çeşitli yurtiçi veya yurtdışı hibe kaynakları dahil) dış finansman kaynaklarının kullandırılmasında “4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik“te yer alan hususlara uyulacaktır. Bulunacak kredinin finansman maliyeti dikkate alınarak proje öncelikleri açısından Strateji ve Bütçe Başkanlığı görüşüne, dış finansman imkânının genel büyüklüğü konusunda ise Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne başvurulacaktır. Kaynağı ne olursa olsun Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından olumlu görüş verilmeyen ve yatırım programıyla ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi için dış finansman arayışına başlanmayacak ve uluslararası taahhüde girilmeyecektir.
42.Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar; 2019-2021 dönemi yatırım tekliflerini, özellikle yeni başlayacak projeleri ve yeni yapılacak ihaleleri dikkate alarak özelleştirme programına uygun olafak yapacaklardır. Söz konusu teklifler, özelleştirme programına uygunluk açısından yapılacak değerlendirme ile beraber Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilecektir.
43.Yatırımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kuruluşlar yatırım tekliflerini adı geçen Bakanlık görüşünü alarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına ileteceklerdir.
44.2019-2021 döneminde 5378 sayılı Engelliler Kanununun Geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince fiziksel çevre koşullarının engellilere uygun hale getirilmesi kapsamında, yeni projelerin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması, mevcut projelerin de engellilerin erişilebilirliğine uygun hale dönüştürülmesi hususu göz önünde bulundurulacak ve söz konusu projelerde bu konudaki standartlara uyulacaktır.
45.Valilikler, kamu kuruluşlarının yatırım projeleri ile ilgili tekliflerini, bunlar hakkında il koordinasyon kurullarında oluşan valilik görüşleri ile birlikte doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşa ileteceklerdir.
46.Bölge Kalkınma İdareleri (BKİ), eylem planlarının kapsamındaki yatırımlara ilişkin tekliflerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlayacak, önceliklendirecek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Strateji ve Bütçe Başkanlığına da gönderecektir.
47.2019-2021 dönemi yatırım teklifleri 2019 yılı fiyatlarıyla ve Bin TL bazında hazırlanacaktır. 2019 yılı kur değeri, gösterge niteliğinde olmak üzere, yıllık ortalama 1 ABD Doları = 5.60 TL olarak kullanılacaktır.
48.Yatırım teklifleri, 'Yatırım Projeleri Listesi" (Ek-2) ve “2018 Yılı Yatırım Programı" örnek alınarak düzenlenecektir. Proje listelerinde “Etüt-Proje işleri", "Devam Eden Projeler" ve "Yeni Projeler" ayrımı yapılacak, ayrıca her bölüm "2019'da Bitenler" ve "2019'dan Sonraya Kalanlar" olarak ayrılacaktır.
49.Ek-1'e göre hazırlanacak "2019-2021 dönemi Yatırım Teklifleri Özet Tablosu" tekliflerin başında yer alacaktır.
50.2019-2021 dönemi yatırım ödenek teklifinin fonlardan veya diğer ek kaynaklardan karşılanması öngörülen kısmı KaYa Bilgi Sisteminde ilgili yerlere girilecektir. Bu miktarlar 2019 yılı sonrası yatırım harcamalarının tespitinde göz önüne alınacaktır.
51.2019 yılı yatırım tekliflerinin tümü idarenin stratejik planı ve performans programı ile KaYa Bilgi Sistemindeki Gerekçe menüsü altında yer alan ilgili kısımda ilişkilendirilecektir.
52.Yatırım programında alt projeleri veya alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilmiş projelerde; her alt kalem için yer, karakteristik, başlama-bitiş tarihi, proje tutarı, 2018 yılı sonuna kadar tahmini kümülatif harcama, 2019 yılı yatırımı teklifi gibi, bağımsız bir proje için verilen tüm özellikler belirtilmiş olacaktır.
53.Kuruluşlar; yatırım tekliflerini Strateji ve Bütçe Başkanlığına proje dökümünü belirleyerek göndereceklerdir. Program Kararnameleri gereğince detay programları, yatırım programının yayımlanmasından önce ilgili Bakan onayıyla veya Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine daha sonra kesinlik kazanan projeler de dahil olmak üzere toplu projelerin ayrıntısındaki bütün projelerin dökümü yapılarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilecektir.
Proje Numarası, Adı ve Karakteristiği
54.Devam eden projelerin proje numaraları KaYa Bilgi Sisteminde Resmi Gazete’de yayımlanan 2018 Yılı Yatırım Programında yer aldığı şekliyle otomatik olarak görülecektir. Yeni teklif edilecek projeler için KaYa Bilgi Sistemi tarafından geçici numara verilecek, .projenin yatırım programına alınması halinde Proje Numarası Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından verilecektir.
55."Proje Adı" sütununa ana proje adı yazılacak; yeni proje adları belirlenirken kısa ifadeler kullanılacak, proje adlarının birbirinden ayırt edilebilir olmasına özen gösterilecektir.
56.Projelerin "Karakteristik” bilgileri; inşaat, makine-teçhizat, bakım-onarım, okul derslik sayısı, hastane yatak sayısı, karayolu yol uzunluğu, tarımsal altyapı sulama alanı, veritabanı yönetim sistemi gibi nitelik ve nicelik olarak proje kapsamında yapılacak işleri ve/veya proje çıktılarını ifade etmektedir. KaYa Bilgi Sisteminde karakteristikler sınıflandırılmış olup, yatırım teklifleri yapılırken projenin mahiyetine uygun kategorinin seçilmesi gerekmektedir.
Proje Tutarı, Kümülatif Harcama ve Yatırım Ödeneği Teklifi
57.”2018 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama" 2019 yılı fiyatları ile belirlenecektir. Bunun için, varsa 2018 yılı içinde yapılan revizyonlar da dikkate alınarak 2018 Yılı Yatırım Programı verileri ile 2018 yılı içinde yapılacak tahmini harcamalar da göz önünde bulundurulacak ve Ek 3’te yer alan deflatörler kullanılacaktır.
58.Devam eden projelerin kümülatif harcama tutarları KaYa Bilgi Sistemi'nde dış kredi, hibe ve bütçe kaynağı alanlarına ayrı ayrı girilecektir.
59. “Proje Tutarı" 2019 yılı fiyatları ile belirlenecektir. Bunun için varsa 2018 yılı içinde yapılan revizyonlar da dikkate alınarak 2018 Yılı Yatırım Programı verileri ile Ek 3’te yer alan deflatörler kullanılacaktır.
60.Proje Tutarı bilgisi KaYa Bilgi Sistemine girilirken Dış Kredi, Hibe ve Bütçe Kaynağı ayrı alanlara girilecek ve toplam tutarın yıllara göre dağılımı yapılacaktır. Proje dönemi boyunca yıllara sari tahmini fiziki gerçekleşme yüzdesi ilgili alanlarda ayrıca belirtilecektir.
61.Teklif edilecek ödenek tutarı KaYa Bilgi Sistemine girilirken finansman kaynağı (bütçe kaynağı, kredi ve hibe), türü, toplama dahil olup olmadığı, finansman tipi kodu, kurumsal kodu, fonksiyonel kodu ve ikinci düzeyde ekonomik kodu girilecek ve 2019-2021 dönemi için ödenek dağılımı yapılacaktır. Bütün projeler için tertip bazında (varsa) ilave ihtiyaç, ek talep kısmında yıllara sari olarak girilecektir.
Toplu ve Toplulaştırılmış Projeler
62.Toplu proje; proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun görülen projeyi ifade etmektedir. Bir kuruluşun, toplu proje tanımı kapsamındaki makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı ile yayın alım ve basımı işlerinden yıllık olanları, her sektörde ayrı ayrı olmak üzere, “Muhtelif işler" adı altında ve tek bir proje olarak teklif edilebilecektir. Diğer bir ifade ile, bir kuruluşun, aynı sektörde, makine-teçhizat alımı, taşıt alımı, bakım-onarım vb. şeklinde her biri ayrı proje numarası olan yıllık projeler olmayacak, bu tür işlerin hepsi, “Muhtelif İşler" proje adı altında toplanacaktır. Ancak, “Muhtelif İşler” projeleri makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, yayın alım ile basımı ve diğer işler gibi kalemleri itibarıyla alt proje şeklinde tadat edilerek teklif edilecektir. Etüt projeler kendi içinde toplu proje olabilecek, ancak yukarıdaki işlerin arasına dahil edilmeyecektir. “Muhtelif işler" projesinin içeriği, karakteristik kısmında, örneğin; “bakım-onarım, makine teçhizat, taşıt" şeklinde belirtilecektir. Çok yıllık makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımı işleri yıllık toplu projeden ayrı bir proje olarak hazırlanacaktır.
63.Toplulaştırılmış proje; benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi ifade etmekte olup, uygulama 2018 yılında olduğu gibi sürdürülecektir. Toplu proje tanımına girmeyen işler müstakil proje veya toplulaştırılmış proje olarak teklif edilecektir. Toplulaştırılmış proje teklifleri alt projeleri de kapsayacak şekilde KaYa Bilgi Sistemine girilerek Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilecektir. Alt projeler toplulaştırılmış projelerin il kapsamında yürütülen alt kümesini ifade etmektedir. Toplulaştırılmış proje tekliflerinde, tamamlanan alt projeler proje tutarı ve harcama içinde muhafaza edilecektir.
Dış Kredi ve Hibe ile Yürütülecek Yatırım Projeleri
64.Projelerin dış kredi bilgileri KaYa Bilgi Sistemi'ne girilirken toplam kredi ihtiyacı, temin edileceği finansman kuruluşu, kullanım amacı, uygun dış kredi alternatifleri ve döviz bilgileri ilgili alanlara yazılacaktır. Teknik işbirliği kapsamındaki yardımlar da dahil olmak üzere hibe şeklinde (AB fonlarından temin edilecek fonlar dahil) temin edilen dış finansmanla yapılacak yatırım projeleri teklifte proje ayrıntılarıyla yer alacak, iç para gereği (KDV, Gümrük Vergisi, harçlar gibi harcamalar için) olan ödenek toplama dahil edilmiş olarak ancak hibe miktarı ödenek toplamına dahil edilmeyerek KaYa Bilgi • Sistemindeki ilgili alanlara yazılacaktır.
65.Projelerin dış kredili olarak finansmanında 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde yer alan esas ve usuller geçerli olacaktır.
66.Yatırım programında yer aldığı halde yatırım tavanına dahil edilmeyen projelerin (dış kredili olarak yürütülen belediye projeleri gibi) teklif ve takibi bu Rehberdeki esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
Büyük ölçekli, birden fazla kurum ve sektörü etkileyen altyapı projeleri
67.Büyük altyapı projeleri yürüten kurumların planlama ve uygulama aşamalarında bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçleri geliştirilmesi suretiyle projeler arası çakışmaların ve oluşabilecek ilave maliyetlerin önüne geçilmesi amacıyla kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi esastır. Bu amaçla aşağıda yer alan liste kontrol edilmeden ve fizibilite etüdünde diğer kurum projeleri ile ilgili bilgiler incelenmeden yatırım teklifinde bulunulmayacaktır. Yatırımların fiziki çakışmasının önlenmesi amacıyla teklif edilen yatırımın aşağıda yer alan alanlar ile bir ilişiği bulunmadığına dair bilgiler fizibilite etüdünün 4.IV.3 bölümünde yer alacaktır.
Muhtemel fiziki çakışma alanları; elektrik iletim hatlarÖnerilen Bağlantılar : 3. Havalimanı, Satışa çıkacak projeler