01 / 10 / 2023

Lojman kiralarına ilişkin tebliğ 2019!

 Lojman kiralarına ilişkin tebliğ 2019!

Lojman kiralarına ilişkin 389 nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte 2019 yılı lojman kira bedelleri...


389 nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümleri 15 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğ kapsamında, Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlendi.


TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 389)


Amaç ve kapsam


MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Dayanak


MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.


Kira bedelleri


MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;


a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,36 TL/m²,


b) Kalorifersiz konutlarda 3,69 TL/m²,


c) Kaloriferli konutlarda 4,85 TL/m²


kira bedeli alınır.


Kira bedeline yapılacak ilaveler


MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,57 TL/m² ilave kira bedeli alınır.


(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan bu Tebliğin 3 üncü maddesi ile belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;


a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,08 TL/m²,


b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,93 TL/m²,


c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,01 TL/m²,


ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,50 TL/m²


ilave kira bedeli alınır.


Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar


MADDE 5 – (1) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,94 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.


(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.


(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,22 TL/m² tahsil edilir.


Kira bedellerinin hesaplanması


MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.


Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 28/12/2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 380) yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.