31 / 01 / 2023

İstimlak yargıtay kararı!

 İstimlak yargıtay kararı!

İstimlak bedelinin tespiti ve ödemelerine ilişkin yasal esaslar, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinde açıklanıyor. Peki istimlak bedeli nasıl tespit edilir? İstimlak bedeli nasıl ödenir? İşte istimlak yargıtay kararı örneği...


İstimlak yargıtay kararı!


İstimlak ile ilgili yasal esaslar Kamulaştırma Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanunun 10. maddesi gereğince, kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 inci madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister. 


Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için belirlediği duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz malın malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma günü idareye de tebliğ olunur. Konu ile ilgili İstimlak yargıtay kararı örneği aşağıda yer alıyor:


Daire:5 

Tarih:2012 

Esas No:2012/25595 

Karar No:2013/1949 


Kaynak: 

İlgili Maddeler: 

İlgili Kavramlar:kamulaştırma bedel tespiti 


T.C.

YARGITAY

5. Hukuk Dairesi


ESAS NO: 2012/25595 

KARAR NO: 2013/1949

Y A R G I T A Y İ L A M I


MAHKEMESİ: Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ: 06/09/2012

NUMARASI: 2010/747-2012/460

DAVACI:Karayolları Genel Müdürlüğü Vek.Av.Ahmet Süngü

DAVALI: Hasan Yıldırım Vek.Av.Resul Elmas


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.


- K A R A R -

Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.


Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.


Bu nedenle davalı vekilinin tüm, davacı idare vekilinin ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olup yerinde değildir. Ancak;


Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan ve bedeline hükmedilen yapıların davacı idareye ait olduğuna karar verilmesi gerekirken, buna ilişkin hüküm kurulmaması,


Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 


Gerekçeli kararın hüküm fıkrasındaki 3. bendin sonuna (dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan ve bedeline hükmedilen yapıların davacı idareye ait olduğunun tespitine) kelimelerinin yazılmasına,

Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalılardan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 12.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.