17 / 06 / 2024

Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği 2017!

Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği 2017!

Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliğ ibugünkü 30055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. İşte yönetmeliğin tam metni...


Bugünkü 30055 sayılı Resmi Gazete'de Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yönetmelik, sivil hava ulaşımına açık heliportların yapımcılarını ve işletmecilerini, heliport kullanıcılarını, heliport yöneticilerini, acil iniş alanı ve/veya heliport ile ilgili görüş verecek kamu kurum ve kuruluşlarını ve acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor.


Yönetmeliğin amacı ise sivil hava ulaşımına açık heliportların yapımı ve işletimi ile ilgili usul ve esasları belirlemek. 


YÖNETMELİK


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

 

HELİPORT YAPIM VE İŞLETİM YÖNETMELİĞİ (SHY-14B)


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil hava ulaşımına açık heliportların yapımı ve işletimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sivil hava ulaşımına açık heliportların yapımcılarını ve işletmecilerini, heliport kullanıcılarını, heliport yöneticilerini, acil iniş alanı ve/veya heliport ile ilgili görüş verecek kamu kurum ve kuruluşlarını ve acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil iniş alanı: Acil operasyonlar için kamu kurum ve kuruluşları tarafından inşa edilen ve/veya işletilen alanı,

b) Acil operasyonlar: Hava ambulans ve insani yardım, doğal afetlerde arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele hizmetlerini vermek üzere helikopter uçuşları kapsamındaki iniş ve kalkışları,

c) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

d) Gemi üzeri heliport: Sadece helikopter operasyonları için özel olarak tasarlanmış olan bir gemi üzerinde bulunan heliportu veya helikopter operasyonları için özel olarak tasarlanmamış, ancak bir helikopteri kaldırma kapasitesine sahip olan bir gemi üzerinde uygun bir alanda bulunan heliportu,

e) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

g) Havaalanı: Hava araçlarının tamamen veya kısmen, inişi, kalkışı ve yer hareketi için kullanılması öngörülen, içerisindeki bina, teçhizat ve tesisat da dâhil olmak üzere karada veya suda belirlenmiş alanı,

ğ) Havaalanı işletmecisi: Havaalanı işletiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişileri,

h) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip olan her türlü aracı,

ı) Helidek: Petrol veya gaz işlemek amacıyla kullanılan arama ve/veya üretim birimi gibi yüzen veya kıyıdan uzakta sabit bir yapı üzerinde bulunan heliportu,

i) Helikopter: Belirli bir piste ihtiyaç göstermeksizin karada ve denizde bir noktaya inebilen ve kalkabilen, motor gücü ile seyreden havadan ağır hava aracını,

j) Heliport: Helikopterlerin iniş, kalkış ve yer hareketlerini tamamen veya kısmen yapabilmelerine elverişli alanı,

k)  Heliport işletmecisi: Heliport işletiminden sorumlu ve heliport işletme ruhsatına sahip tüzel kişileri,

l) Heliport kullanıcısı: Hizmet üretmek için heliport tesis ve kolaylıkları ile altyapısını kullanan gerçek veya tüzel kişileri,

m) Heliport yapımcısı: Heliport yapımından sorumlu gerçek veya tüzel kişileri,

n) Heliport yöneticisi: Heliport operasyonlarının emniyetli bir şekilde yapılabilmesini ve 7 nci madde kapsamında Genel Müdürlükçe belirlenen alt düzenlemelerde yer alan esasların uygulanmasını sağlamakla görevli kişiyi,

o) Kaptan pilot: Uçuş süresince uçağın her türlü harekâtından sorumlu ve belirli ehliyete sahip pilotu,

ö) Ticari heliport: Helikopterlerin belirli bir ücret karşılığında kullandığı heliportu,

p)  VFR: Görerek uçuş kurallarını,

r) Yer seviyesi heliportu: Yer ya da deniz veya göl gibi su üzerine yerleştirilen heliportu,

s) Yönetici Personel Onay Formu: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kurumsal internet sitesinde yayımlanan Yönetici Personel Onay Formunu,

ş) Yükseltilmiş heliport: Karada, yer seviyesinden yüksekte taşıyıcı bir yapı üzerine yerleştirilen heliportu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanımlar için, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 5431 sayılı Kanunda, ilgili diğer mevzuatta ve ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Yapım izni ve ruhsatlandırma gerekliliği

MADDE 5 – (1) Heliport yapım izni almak isteyen tüzel kişilerin, inşa edeceği heliport için başvuru yaparak bu Yönetmelik kapsamında yapım izni almaları zorunludur.

(2) Heliport işletme ruhsatı almak isteyen tüzel kişilerin, işleteceği heliport için bu Yönetmelik kapsamında başvuru yaparak kendi adlarına düzenlenmiş heliport işletme ruhsatı almaları zorunludur.

(3) Acil iniş alanları için heliport yapım izni ve/veya işletme ruhsatı alınmasına gerek yoktur. Acil iniş alanları 9 uncu madde kapsamında gerekli izinlerin alınması durumunda kullanılır.

Geçerlilik ve uzatma süreleri

MADDE 6 – (1) Heliport yapım izninin alındığı tarihten itibaren en geç 3 yıl içerisinde işletme ruhsatı için başvuru yapılır. Başvurusu yapılmayan heliportlara ait yapım izinleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal olur.

(2) Heliport yapım izninin alındığı tarihten itibaren 3 yıl içerisinde yapımı tamamlanamayan heliportlar için başvuru sahibi gerekçelerini Genel Müdürlüğe sunarak iznin uzatılmasını talep eder. Gerekçelerin Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde yapım izni süresi bir kereliğine 1 yıla kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip tamamlanamayan heliportların yapım izni Genel Müdürlükçe iptal edilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında verilen ruhsat devredilemez. İade edilmediği, geri alınmadığı veya iptal edilmediği sürece, 2920 sayılı Kanun, 5431 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik ile Bakanlık ve Genel Müdürlükçe yapılan diğer alt düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslar ile ruhsat şartlarına uyulması ve temdit işlemlerinin zamanında yapılmasıyla geçerlidir.

(4) Temdit işleminin zamanı içerisinde yapılmadığının tespiti durumunda Genel Müdürlükçe heliport işletme ruhsatı askıya alınabilir ya da iptal edilebilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında heliport işletme ruhsatı alan heliport işletmecisi, işletim faaliyetine son vermek isterse iki ay önceden işletim faaliyetine son vereceği tarihi Genel Müdürlüğe ve heliport kullanıcılarına bildirir.

(6) İşletim faaliyeti sona erdiğinde, Genel Müdürlükçe heliport işletme ruhsatı iptal edilir ve heliport işletime kapatılır.

Heliport emniyet standartları

MADDE 7 – (1) Heliport yapımı ve işletimi için gereken emniyet standartları Genel Müdürlükçe yapılan alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

(2) Bu alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

Eğitim

MADDE 8 – (1) Heliport işletmecisi, işbaşı eğitimleri dâhil personelinin gerekli eğitimlerini sürekli olarak sağlar. Bu eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Acil iniş alanları

MADDE 9 – (1) Acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, acil iniş alanının çevresel etkileri ve yerleşim alanlarında oluşacak gürültü konusunda 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygunluğu ve güvenlik açısından acil iniş alanının bulunduğu yerdeki Valiliğin olumlu görüşünü alır.

(2) Genel Müdürlük tarafından yayımlanan havaalanı mânia planları sınırları içerisinde acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, havaalanı işletmecisinin de olumlu görüşünü alır.

(3) Acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hükümler çerçevesinde ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan alınan olumlu görüşler ile birlikte acil iniş alanının bulunduğu yerdeki belediyeye başvurarak yapmak istediği acil iniş alanı için 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri kapsamında izin alır. Ancak, başka bir mevzuat ile imar planı yapma yetkisinin belediyeler yerine diğer kurum ve/veya kuruluşlarda olduğu yerlerde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bu kurum ve/veya kuruluşlardan izin alınır.

(4) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen kurum ve/veya kuruluşlardan en az birinin görüşünün olumsuz olması ya da üçüncü fıkrada belirtilen iznin alınmaması halinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından acil iniş alanı yapılamaz ve/veya işletilemez.

(5) Acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen olumlu görüşler ile üçüncü fıkrada belirtilen izni almalarını müteakip en geç 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yer alan Acil İniş Alanları İçin Bildirim Formunu ve eklerini eksiksiz olarak Genel Müdürlüğe sunar.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen formun ve eklerinin eksiksiz olarak sunulmasını müteakip, Genel Müdürlük tarafından başvuru sahibine olumlu görüş bildirilmesi ile acil iniş alanı kullanıma açılır.

(7) Acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, fiziki şartların elverdiği ölçüde 7 nci madde kapsamında belirlenen heliport emniyet standartlarına uyum konusunda gerekli tedbirleri alır.

(8) Acil iniş alanlarının kullanımının uygun olmadığının ya da sakıncalar yarattığının gerçek kişiler ile özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilmesi üzerine yapılacak incelemeler sonucu bu alanların kullanımı kısıtlanabilir.

Havaalanlarında yapılan kalkış ve inişler

MADDE 10 – (1) Havaalanı işletmecisi, helikopterlerin havaalanlarındaki pist, apron ve taksiyolu gibi güvenlik kontrollü sahalara iniş yapmaları gerektiğinde, ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alır ve Genel Müdürlük tarafından bu konuda oluşturulan tüm düzenlemelere uyar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlar dışında, iniş ve kalkışlar havaalanlarının kara tarafında bulunan heliportlara yapılır.

Heliport talimatları

MADDE 11 – (1) Heliport işletmecisi, hizmetlerin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenen standartlarda yürütülmesi için aşağıda belirtilen plan ve talimatları hazırlar ve 14 üncü madde kapsamında yapılacak işletme ruhsatı başvurusu sırasında Genel Müdürlüğe sunar:

a) Heliport İşletme Talimatı.

b) Heliport Kurtarma ve Yangınla Mücadele Talimatı.

c) Heliport Acil Durum Planı.

(2) Heliport işletmecisi birinci fıkrada belirtilen plan ve talimatlar çerçevesinde işletim faaliyetini sürdürür.

(3) Heliport işletmecisi, işletme süresi içerisinde bu talimat ve planlarda değişiklik yapabilir. Değişikliklerin yürürlüğe girmesi için Genel Müdürlüğün uygun görüşünü alır. Söz konusu değişiklikler, Genel Müdürlük tarafından 30 iş günü içerisinde değerlendirilir ve değerlendirmeyi müteakip 15 iş günü içerisinde heliport işletmecisine bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapım İzni İşlemleri

Başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi ve yapım izninin verilmesi

MADDE 12 – (1) Heliport yapım izni almak isteyen tüzel kişiler, Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yer alan Heliport Yapım İzni Başvuru Formu ve eklerini eksiksiz olarak Genel Müdürlüğe sunar.

(2) Helidek ve gemi üzeri heliport haricindeki heliportlar için yapılan yapım izni başvurusu, Genel Müdürlük tarafından Genelkurmay Başkanlığı ile heliportun bulunduğu yerdeki valilik ve belediyeler ile sivil hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluşun olumlu görüşünün alınmasını ve yerinde yapılacak incelemeyi müteakip en geç 30 iş günü içerisinde değerlendirilir. İmar düzenlemeleri bakımından, başka bir mevzuat ile imar planı yapma yetkisinin belediyeler yerine diğer kurum ve/veya kuruluşlarda olduğu yerlerde bu kurum ve/veya kuruluşların olumlu görüşü alınır. Genel Müdürlük, gerek gördüğü hallerde diğer kurum ve kuruluşların da görüşünü alabilir.

(3) Helidek ve gemi üzeri heliportlar için yapılan yapım izni başvurusu, Genel Müdürlük tarafından Genelkurmay Başkanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimleri ile sivil hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluşun olumlu görüşünün alınmasını ve yerinde yapılacak incelemeyi müteakip en geç 30 iş günü içerisinde değerlendirilir. Genel Müdürlük, gerek gördüğü hallerde diğer kurum ve kuruluşların da görüşünü alabilir.

(4) Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarının sınırları dâhilinde yapılacak olan heliportlar için ikinci fıkrada belirtilen kurumların görüşünün alınması zorunlu değildir. Ancak, havaalanının konumu, statüsü ve işletim şartları açısından gerekli olması durumunda Genel Müdürlük ikinci fıkrada belirtilen kurumların da görüşünü alır.

(5) Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme sonucunun olumlu olması ve 5431 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereği yayımlanan hizmet tarifesinde belirtilen ücretlerin yatırılmasından en geç otuz gün içinde başvuru sahibine heliport yapım izni verilir.

Heliport yapımının denetimi

MADDE 13 – (1) Heliport yapımının; bu Yönetmelikte belirtilen standartlara uygunluğu Genel Müdürlük ve/veya Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından denetlenir veya denetlettirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ruhsatlandırma İşlemleri

Başvurunun yapılması, incelenmesi ve ruhsat verilmesi

MADDE 14 – (1) Heliport işletme ruhsatı almak isteyen tüzel kişiler, Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yer alan Heliport İşletme Ruhsatı Başvuru Formu ve eklerini eksiksiz olarak Genel Müdürlüğe sunar.

(2) Yapılan başvuru, Genel Müdürlük tarafından yerinde yapılacak denetimi müteakip en geç otuz iş günü içerisinde değerlendirilir. Genel Müdürlük gerek gördüğü hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alır.

(3) Değerlendirme sonucunun olumlu olması ve 5431 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereği yayımlanan hizmet tarifesinde belirtilen ücretlerin yatırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde başvuru sahibine Genel Müdürlükçe heliport işletme ruhsatı düzenlenir ve Genel Müdürün imzasıyla verilir.

(4) Verilen ruhsat şartlara bağlanabilir. Bu durumda heliport işletim şartları ruhsat ile birlikte heliport işletmecisine bildirilir.

(5) Heliport işletmecisi, Genel Müdürlüğe sunmuş olduğu başvuru formunda belirttiği bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişikliği derhal Genel Müdürlüğe bildirir. Yapılan değişiklikler, Genel Müdürlük tarafından 30 iş günü içerisinde incelenerek uygun görülmesi halinde yürürlüğe konulmak üzere heliport işletmecisine bildirilir. Genel Müdürlüğün, bu değişikliklerin heliportun işletimine yönelik tehlike oluşturduğu kanısına varması halinde değişikliğin uygun görülmediği 30 iş günü içerisinde değerlendirilerek heliport işletmecisine bildirilir. Bu durumda işletim faaliyetinin verilen ruhsat kapsamında sürdürülmesi esastır. Değişikliklerin heliport işletmecisi tarafından bildirilmediği durumlarda, heliport işletmecisi üçüncü şahıslara gelebilecek tüm zararlardan sorumludur.

(6) Milli güvenliğin, kamu düzeninin ve sağlığının tehlikeye girebileceği kanaatini haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde işletme ruhsatı verilmez.

(7) Ruhsatın kapsam dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda Genel Müdürlük işletme ruhsatını askıya alabilir veya iptal edebilir.

Heliport yöneticisi tayini ve nitelikleri

MADDE 15 – (1) Başvuru sahibi, işleteceği her bir heliport için heliport operasyonlarının emniyetli bir şekilde yapılabilmesini ve 7 nci madde kapsamında Genel Müdürlükçe belirlenen alt düzenlemelerde yer alan esasların uygulanmasını sağlamakla görevli bir heliport yöneticisi görevlendirir. Bunun için başvuru sahibi tarafından Yönetici Personel Onay Formunun doldurularak Genel Müdürlüğe sunulması ve onaylanması zorunludur.

(2) Genel Müdürlük tarafından yapılacak onay işlemlerinde heliport yöneticisi için 15 inci maddede belirtilen gerekliliklerin sağlanmış olması şartı aranır. Genel Müdürlük tarafından heliport yöneticisi onaylanmadan başvuru sahibine heliport işletme ruhsatı verilmez.

(3) Heliport yöneticisinin, heliport işletmecisinin kendi personeli olması zorunlu değildir.

(4) Bir kişi birden fazla heliport için heliport yöneticisi olarak görev yapabilir.

(5) Heliport işletmecisinin heliport yöneticisini değiştirmesi halinde, yeni yönetici için Yönetici Personel Onay Formunun doldurularak değişiklik yapılan tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe sunulması ve onay için başvuru yapılması zorunludur. Yeni yönetici için yapılan onay başvurusu, başvuru tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde Genel Müdürlük tarafından incelenir. Yeni atanacak yöneticinin 15 inci maddede belirtilen şartları taşıdığının tespit edilmesinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde incelemenin olumlu sonuçlandığı heliport işletmecisine bildirilir. Bu maddede belirtilen şartların sağlanmadığının tespiti halinde yeni yönetici Genel Müdürlük tarafından onaylanmaz. İncelemenin olumsuz sonuçlanmasından itibaren en geç 15 iş günü içerisinde başka bir başvuru yapılması gerektiği heliport işletmecisine bildirilir. Bu durumda heliport işletmecisi tarafından değiştirilecek yönetici için en geç 10 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe yeniden başvuru yapılarak bu fıkrada belirtilen hükümler tekrarlanır.

(6) Heliport yöneticisinin ölüm, istifa, tutukluluk ve benzeri olağanüstü hallerde görevini yapamayacak olması durumunda, heliport işletmecisi yeni atanacak yönetici için Genel Müdürlük kurumsal internet sitesinde yer alan Yönetici Personel Onay Formunu doldurarak olağanüstü halin ortaya çıkmasından itibaren en geç 3 ay içerisinde Genel Müdürlüğe sunar. Form, Genel Müdürlüğe sunulduğu tarihten itibaren en geç 30 iş günü içerisinde incelenerek sonucu heliport işletmecisine bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Denetleme ve Yaptırımlar

Heliport yapımcısının sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Heliport yapımcıları ve işletmecileri, bu Yönetmeliğin yayımını müteakip Genel Müdürlük tarafından yürürlüğe konacak alt düzenlemelerde yer alan teknik standartları sağlamakla yükümlüdür.

Heliport işletmecisinin sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Heliport işletmecisi, 2920 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve 23 üncü madde hükümleri kapsamında yapılacak alt düzenlemelerde belirtilen standartlara uygun olarak faaliyetlerini yürütmek ve her türlü tedbiri almak hususunda Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

(2) Heliport işletmecisi, hizmetlerinin ulusal ve uluslararası standartlarda yürütülmesini teminen yeterli sayıda eğitimli personeli bünyesinde bulundurmaktan sorumludur.

(3) Heliport işletmecisi, 11 inci madde kapsamında hazırlayacağı plan ve talimatlarda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak faaliyetlerini sürdürmek ve bilgilerin güncelliğini sağlamaktan sorumludur.

(4) Heliport işletmecisi, tüm heliport kullanıcılarının yer emniyeti ve heliport düzenine ilişkin kurallara uymasını sağlar ve gerekli tüm tedbirleri alır.

(5) Heliport işletmecisi, heliportta oluşacak her türlü aksaklık ve eksiklik ile ilgili heliport kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlüdür.

(6) Heliport işletmecisi, heliportta oluşacak hava aracı kazalarını ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Müdürlük ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kuruluna derhal bildirmekle yükümlüdür.

(7) Heliport işletmecisi, heliport güvenlik önlemleri için ilgili kuruluşlarla koordinasyon kurmak, uygulamada yardımcı olmak ve gerekli hallerde personel ve araç giriş ve çıkışlarını kontrol altına almakla yükümlüdür.

(8) Heliport işletmecisi, işlettiği heliportu kullanan helikopter işletmecileri ve kaptan pilotlar ile birlikte, heliport çevresinde operasyonların emniyetini olumsuz etkileyebilecek doğal yükseltilerin ve yapay yapıların uçuş emniyeti açısından değerlendirmesini yapmaktan ve emniyet açısından her türlü tedbiri almaktan sorumludur.

(9) Heliport işletmecisi, heliport kullanıcılarının talep etmesi halinde heliport çevresindeki doğal yükseltiler ve yapay yapıların mevcut durumu da dâhil olmak üzere uçuş emniyeti açısından gerekli olan her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdür.

(10) Heliport işletmecisi, 15 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen durumların meydana gelmesi halinde, yeni atanacak heliport yöneticisinin göreve başlamasına kadar geçecek süreler içerisinde heliporttaki işletme faaliyetlerinin emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini teminen her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

(11) Heliportlarda ve acil iniş alanlarında yapılacak olan kalkış ve inişlerin,  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki standartlara uygun şekilde yapılmasının sağlanmasından heliport işletmecileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları sorumludur.

Heliport kullanıcılarının ve kaptan pilotun sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Heliportta uçuş ve yer emniyetinin sağlanabilmesi için, tüm heliport kullanıcıları, uçuş ve yer emniyeti ile ilgili kaza-kırım, vaka, kusur ve hataları heliport işletmecisine en kısa süre içerisinde bildirmek ve işbirliği yapmakla yükümlüdür.

(2) 2920 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi gereğince, helikopterlerle yapılan iniş ve kalkışların üçüncü şahıslara zarar vermeyecek şekilde her türlü emniyet ve güvenlik önleminin alınması yalnızca kaptan pilotun yetki ve sorumluluğundadır.

(3) Heliportlardaki ve acil iniş alanlarındaki kalkış ve inişler, ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen kriterlere uygun tip, ağırlık ve performanstaki helikopterlerce kaptan pilotun denetim ve sorumluluğunda icra edilir.

Havaalanı işletmecilerinin sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Havaalanı işletmecisi, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan havaalanı mânia planları sınırları içerisinde acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına, acil iniş alanının havaalanındaki işletim faaliyetlerine etkisi bakımından değerlendirmesini yaparak görüş verir.

Acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu hukuku tüzel kişilerinin sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, fiziki şartların elverdiği ölçüde 7 nci madde kapsamında belirlenen heliport emniyet standartlarına uyum sağlamak için her türlü tedbiri alma konusunda Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

(2)  Acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen olumlu görüşler ile üçüncü fıkrasında belirtilen izni almalarını müteakip en geç 30 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yer alan Acil İniş Alanları İçin Bildirim Formunu ve eklerini Genel Müdürlüğe sunmak ve bu form üzerindeki bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde yeni formu düzenleyerek derhal Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

(3) Acil iniş alanı yapmaktan ve/veya işletmekten vazgeçen kamu kurum ve kuruluşları, bu durumu Genel Müdürlüğe derhal bildirmekle yükümlüdür.

Bakanlık ilgili birimlerinin yükümlülükleri

MADDE 21 – (1) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde heliportların etüt, proje, inşaat, onarım ve kamulaştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde 7 nci madde kapsamında belirlenen heliport emniyet standartları çerçevesinde teknik destek sağlamaktan sorumludur.

(2) İnşası için Genel Müdürlüğe başvurusu yapılan helidek ve gemi üzeri heliportlar için Bakanlık ilgili birimleri, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Genel Müdürlüğe görüş verir.

Valiliklerin yükümlülükleri

MADDE  22 – (1) Valiliklerin yükümlülükleri şunlardır:

a) Acil durumlarda heliportun güvenliğini temin etmek maksadıyla ilgili kuruluşların üniteleri ile koordinasyon sağlamak,

b) Heliportun kurtarma ve yangınla mücadele talimatı ile acil durum planlarının öngördüğü tedbir ve destekler için mevcut imkânların kullanılmasını sağlamak,

c) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile koordinasyon kurarak, inşası için Genel Müdürlüğe başvurusu yapılan heliportların çevresel etkileri ve yerleşim alanlarında oluşacak gürültünün Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki standartlara uygunluğu açısından Genel Müdürlüğe görüş vermek,

ç) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile koordinasyon kurarak, inşa edilecek acil iniş alanlarının çevresel etkileri ve yerleşim alanlarında oluşacak gürültünün Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki standartlara uygunluğu açısından acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına görüş vermek,

d) İnşa edilecek heliportların güvenlik açısından değerlendirmesini yaparak Genel Müdürlüğe görüş vermek,

e)  İnşa edilecek acil iniş alanlarının güvenlik açısından değerlendirmesini yaparak acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına görüş vermek.

Belediyelerin yükümlülükleri

MADDE 23 – (1) Belediyelerin yükümlülükleri şunlardır:

a) Belediye sınırları içinde kalan ve inşası için Genel Müdürlüğe başvurusu yapılan heliportların imar planlarına göre değerlendirmesini yaparak Genel Müdürlüğe görüş vermek.

b) Belediye sınırları içinde inşa edilecek acil iniş alanlarının yapımına 9 uncu maddede belirtilen ilgili kurum ve/veya kuruluşların görüşlerini de dikkate alarak 3194 sayılı Kanun hükümleri kapsamında izin vermek.

(2) İmar düzenlemeleri bakımından başka bir mevzuat ile imar planı yapma yetkisinin belediyeler yerine diğer kurum ve/veya kuruluşlarda olduğu yerlerde, belediyelerin birinci fıkrada belirtilen yükümlülükleri bu kurum ve/veya kuruluşlarca yerine getirilir.

Denetleme ve yaptırımlar

MADDE 24 – (1) Heliport işletmecileri Genel Müdürlük tarafından denetlenir veya denetlettirilir. Yapılan denetimlerde 2920 sayılı Kanun, 5431 sayılı Kanun ve bu Kanunlara ilişkin olarak yayımlanan yönetmelikler ile Genel Müdürlükçe yapılacak alt düzenlemelere aykırı durumların tespit edilmesi halinde heliport işletme ruhsatı askıya alınır veya iptal edilir.

(2) Heliportlarda yapılacak denetimlerde görülen kusur ve eksiklikler uçuş emniyetini tehlikeye düşürücü nitelikte bulunur ise kusur, eksiklik ve aykırılıkların söz konusu olduğu faaliyet ve buna bağlı tüm faaliyetler Genel Müdürlük tarafından derhal durdurularak heliport işletme ruhsatı askıya alınır. Bu durumda, Genel Müdürlük tarafından kusur, eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için işletmeciye en fazla 30 güne kadar uygun bir süre verilir. Söz konusu süre sonunda eksikliklerin devam etmesi durumunda heliport işletmecisine verilen heliport işletme ruhsatı iptal edilir. Yapılan denetlemeler sırasında uçuş emniyeti açısından tehlike oluşturmayan ancak, hizmette aksamalara neden olan kusur ve eksikliklerin birinci fıkrada bahsedilen düzenlemelere aykırılıklarının tespit edilmesi halinde, bu kusur, eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için heliport işletmecisine Genel Müdürlük tarafından kusur, eksiklik ve aykırılıkların durumuna göre en fazla 90 güne kadar uygun bir süre verilir.

(3) Verilen süre içinde tespit edilen kusur, eksiklik ve aykırılıkların giderilmemesi durumunda heliport işletmecisine 2920 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer alan yaptırımlar uygulanır. Takip eden denetimde mevzuata aykırı hususların giderilmediğinin tespiti durumunda ise verilen ruhsat Genel Müdürlükçe iptal edilir.

(4) Acil iniş alanlarının kullanımının mevzuata uygun olmaması ya da sakıncalar yarattığının ilgili mülki idare amirliği, belediye ya da diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca Genel Müdürlüğe bildirilmesi halinde Genel Müdürlük tarafından yapılacak incelemeler sonucunda bu alanların kullanımına kısıtlama getirilebilir.

(5) Heliport yapımcısı, heliport işletmecisi, heliport kullanıcıları ve havaalanı işletmecisi ile acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen tüzel kişilerin heliport ve/veya acil iniş alanı yapım ve işletimine yönelik yapmış olduğu faaliyetlerde bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı durumların tespit edilmesi halinde 2920 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuata göre yaptırım uygulanır ve heliportların ve/veya acil iniş alanlarının kullanımına Genel Müdürlükçe kısıtlama getirilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Genel Müdürlükçe heliport yapım izni ya da heliport işletme ruhsatı verilmiş ve yayımı tarihi itibariyle geçerlilikleri devam eden heliport yapım izinleri ve/veya işletme ruhsatları geçerlilik tarihlerine kadar geçerli olup, bu tarihten sonra mevzuatta yer alan hükümleri sağlamak zorundadır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Genel Müdürlükçe ruhsatlandırılmış olan ve bu Yönetmelik yayımı tarihi itibariyle ruhsat geçerlilikleri devam eden heliport işletmecileri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.


Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.


  Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler