17 / 04 / 2024

Gecekondular kentsel dönüşümden yararlanabilir mi?

Gecekondular kentsel dönüşümden yararlanabilir mi?

26 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Torba Yasa ile kentsel dönüşümde bazı yenilikler getirildi. Peki yeni uygulamaya göre gecekondular kentsel dönüşümden yararlanabilir mi? diyorsanız işte kentsel dönüşümde gecekonduların durumu...


Gecekondular kentsel dönüşümden yararlanabilir mi?

Gecekondular, imar ve yapı kurallarına aykırı olarak genellikle toprak sahibinin bilgisi olmadan kamusal ve özel kişilerin toprakları üzerinde, altyapı gereksinimleri hazırlanmadan çabuk ve ucuz bir biçimde yapılmış yapıları ifade ediyor.


Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında en çok merak edilen hususların başında gecekonduların durumu geliyor. 26 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Torba Yasa ile kentsel dönüşümde bazı yenilikler getirildi. Peki yeni uygulamaya göre gecekondular kentsel dönüşümden yararlabilir mi? diyorsanız işte kentsel dönüşümde gecekonduların durumu...


Resmi Gazete'de yayımlanan Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararla, gecekondu sahiplerine yapılacak anlaşma ile yardımda bulunulacak ve enkaz bedeli ödenecek. 


Enkaz bedeli ödenmesi, konut veya işyeri verilmesi

(1) Bu madde hükümleri uygulama alanında ilgili kurumca gerçekleştirilecek dönüşüm projelerinde uygulanır. 


(2) Enkaz bedeli ile duvar ve ağaçlar için ödenecek bedel, ilgili kurum bünyesinden en az üç kişiden teşkil olunacak kıymet takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet satın alınmak suretiyle, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesindeki esaslara göre tespit edilir. 


(3) İlgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyet bedel; uygulama alanında gerçekleştirilecek yapım ihaleleri sonrası gerçekleşen, ihale bedeli, arsa edinim bedeli, proje giderleri, yıkım ve nakliye giderleri, taşınmaz değerinin tespiti masrafları, zemin iyileştirme giderleri ve müşavirlik giderleri gibi giderler dikkate alınarak hesaplanır.


(4) Hak sahiplerine, 2981 sayılı kanun ve 4706 sayılı Kanundan kaynaklanan hakları, sorumlulukları ve borçları gözetilerek, mümkün olması halinde uygulama alanı içerisinde, mümkün olmaması halinde ise, uygulama alanı dışında yapılmış veya yapılacak olan konut veya işyerlerinden verilmek üzere sözleşme yapılır. Hak sahiplerine verilecek konut ve işyerlerinin niteliği ve büyüklüğü, borçlandırma şartları ve taksitle ödemenin esasları yürütülen proje bazında ilgili kurumca belirlenir. 


(5) Hak sahiplerinin ilgili kurumla anlaşmaması ve sözleşme yapmaması halinde, ikinci fıkraya göre belirlenen enkaz bedelinin yüzde 10'u ile duvar ve ağaçların bedeli ilgili kurumca peşin olarak ödenir.


(6) uygulama alanı içerisindeki gecekondu sahiplerine ikinci fıkraya göre tespit edilen enkaz bedelinin yüzde 10'u ile duvar ve ağaçların bedeli ilgili kurumca peşin olarak ödenir. 


(7)Uygulama alanındaki yapıların malikleri ve hak sahiplerine konut veya işyeri verilmesinden sonra, artan konut veya işyerleri bulunması halinde, bu konut veya işyerlerinden veya uygulama alaı dışında yapılmış veya yapılacak olan konut veya işyerlerinden verilmek üzere gecekondu sahipleri ile sözleşme yapılabilir. Sözleşme yapılması halinde , ikinci fıkraya göre tespit edilen enkaz bedelinin yüzde 90'ı ile duvar ve ağaçların bedeli, ilgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyet bedelinden düşülür. geriye kalan ilgili borç ilgili kuruma taksit ile ödenebilir. Taksit ile ödemenin esasları proje bazında ilgili kurumca belirlenir.


Kira yardımı yapılması

Uygulamanın gerektirmesi halinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi uyarınca kira yardımı yapılabilir. 

2016 Torba Yasa ile gelen değişiklikler!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comÖnerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler