Ehil mirasçıya ait nitelikler!

Ehil mirasçıya ait nitelikler!

Ehil mirasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esaslar, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 ila 8/K maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetmelik kapsamında ele alınıyor.İşte ehil mirasçıya ait nitelikler...


Ehil mirasçıya ait nitelikler!

Ehil mirasçı kavramı, tarım arazilerinin korunması için yürürlüğe giren kanun ve yönetmelikte karşımıza çıkıyor. Tarım arazisinin bölünmesini engelleyen bu yasaya göre, miras kalan tarlanın süresi içinde intikalinin yapılmaması halinde tarla ehil mirasçıya devredilebiliyor.


Ehil mirasçılar,  kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle bu Yönetmelik hükümlerince belirlenen kriterlere uygun sulh hukuk mahkemesi tarafından belirlenen mirasçı veya mirasçıları olarak karşımıza çıkıyor.


Kanunen miras kalan tarlaların devir işlemlerinin tamamlanmaması halinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabiliyor.


Peki ehil mirasçıya ait nitelikler nelerdir? diyorsanız işte ehil mirasçıya ait nitelikler...


Ehil mirasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esaslar, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 ila 8/K maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetmelik kapsamında ele alınıyor.


Ehil mirasçıya ait nitelikler


MADDE 10 – (1) Ehil mirasçının belirlenmesinde aşağıdaki kıstaslar dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda elli puan ve yukarısına sahip olan mirasçı veya mirasçılar ehil mirasçı olarak kabul edilir. Mirasçılardan;


a) Geçimini mirasa konu tarım arazilerinden sağlayanlara yirmi puan,


b) Tarım dışı geliri bulunmayanlara on puan,


c) Eşi fiilen tarımsal faaliyette bulunanlara on puan,


ç) Tarımsal arazileri işleyebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip olanlara on puan,


d) Mirasa konu arazilerin bulunduğu ilçe sınırları içinde altı yıla kadar ikamet edenlere beş puan, altı yıl ve daha uzun süre ikamet edenlere on puan,


e) Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara on puan,


f) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında tarım sigortası olanlara beş puan,


g) Bakanlığın mevcut kayıt sistemlerine kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara beş puan, altı yıl ve daha uzun süre olanlara on puan,


ğ) Tarımsal örgütlere kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara iki puan, altı yıl ve daha uzun süre olanlara beş puan,


h) Tarım alet ve donanımlarına sahip olanlara beş puan,


ı) Kadın olanlara beş puan verilir.

Ehil mirasçı ne demektir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com