Bayındırlık nedir?

Bayındırlık kavramı bir bölgenin gelişmesi yaşam standartlarının iyileştirilmesi güzelleştirilmesi için yapılan tüm faaliyetleri kapsar. Bu faaliyetlerden sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görevleri...Bayındırlık ne demektir?


Sözlük anlamı 'gelişip güzelleşmesi, yaşayış koşullarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur' demek olan bayındır, bir yerleşim yerinin bütün fonksiyonlarıyla standartlarının iyileştirilmesi güzelleştirilmesi manasına gelmektedir.


Bayındırlık, bir bölgenin gelişmesi için yapılan tüm iyileştirme güzelleştirme faaliyetlerini kapsıyor. Bayındırlık faaliyetlerini 2011 yılına kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapıyordu Çevre  ve Şehircilik Bakanlığı kurularak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütün görev ve yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı. 


Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bayındırlık görevleri neler?


Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkileri arasında kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak; Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak üzere gerekli işleri yapmak; Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak gibi işler yer alıyor. 


Çevre, ve Şehircilik Bakanlığı'nın bayındırlık görevleri;

- Ülkenin şart ve imkanlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,

- Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çözümlemek, gerektiğinde onaylamak,

-Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,

- Yapı kooperatifleri ve üst birlikleri ile ilgili olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak, yapı kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, bu kooperatifler ile üst birliklerinin kurulmasına, işleyişine, tasfiyesine ve denetlenmesine ve yapı kooperatiflerinin kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasına dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve denetlemek,

- Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir alt yapı tesislerinin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak,

- Türkiye Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasına, iyileştirilmesine ve işletilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, yaygın olarak kullanılmasını teşvik etmek,

- İl Özel İdarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yaptırmak,

- Gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişilerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içindeki inşaat ve tesisat dahil yapım işlerini üstlenmek isteyen ve mevzuatta belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine idarelerce tutulan kayıtlarını da değerlendirerek yapı müteahhitliği yetki belgesi vermek,

- Yurt dışında iş yapmak isteyen müteahhitlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, kayıtlarını tutmak, 

- Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılmasıveya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

- Bakanlık ilgili kuruluşlarına ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bu kuruluşların kanunları ile diğer kanunların Bakanlığa verdiği görevleri yapmak.

- Gerekli görülen hallerde, Kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin; umumi hayata müesesir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin; birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarında demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi verilerek ve gerektiğinde işbirliği sağlanarak yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re””sen onaylamak,

- Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak,

- Belediyelere ve İl Özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki paylarının İller Bankasının yıllık programa giren yatırımları için dağıtımını onaylamak ve izlemek.


Mehmet TAŞ/Konuttimes.combayındırlık nedir , bayındırlık ne anlama gelir , bayındırlık faaliyetleri , bayındırlık ne demektir , bayındırlık ne iş yapar , bayındırlık sözlük anlamı , bayındırlık ve iskan bakanlığı nedir , Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı nedir , Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığının görevleri nelerdir , Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığının yetkileri nelerdir , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nedir , Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri nelerdir , Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkileri nelerdir ,