Apartmanda mantolama kararı nasıl alınır?


Apartmanda mantolama kararı nasıl alınır?

Enerji tasarrufunun sağlanması amacıyla yapılan mantolama 2000 yılında Resmi Gazeteye yayımlanan yönetmelik ile zorunlu hale geliyor.Peki apartmanda mantolama kararı nasıl alınır?Apartmanda mantolama kararı nasıl alınır?

Yapıların dış ortamla arasındaki ısı transferini minimuma indirgenmesi için, ısıtma ve soğutma enerji tüketimlerini azaltma amaçlı yapılan işlemlere mantolama adı veriliyor. 


Mantolama; sadece kışın içerideki sıcak havanın dışarı kaçması anlamını taşımıyor.  Aynı zamanda yaz aylarında da içerideki soğuk havanın dışarı çıkmasına engel oluyor ve iç kısımlarının ısı kaybını düşürüyor. Mantolama denilen sistem günümüzde en yaygın ısı yalıtım sistemi olarak biliniyor.Peki apartmanda mantolama kararı nasıl alınır? diyorsanız işte yanıtı..


Kat Mülkiyeti Kanununa göre, ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek yararın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılıyor.


Yenilik ve ilaveler:

I - Faydalı olanlar:

Madde 42 – Kat malikleri,anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.


Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. 


Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. 


Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 


Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

Mantolama ne zaman yapılmalıdır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleriApartmanda mantolama kararı nasıl alınır , apartman mantolama kararı nasıl alınır , Mantolama kararı nasıl alınır , apartman yönetimi mantolama kararını nasıl alır , sitelerde mantolama kararı nasıl alınır , sitede mantolama kararı nasıl alınır ,