04 / 02 / 2023

383 nolu Milli Emlak Genel Tebliği!

 383 nolu Milli Emlak Genel Tebliği!

Bugünkü Resmi Gazete'de 364 nolu Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi...


 


364 nolu Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’nin “III- TAAHHÜTNAME VE TEMİNAT ALINMASI” başlıklı bölümü değiştirildi.


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:


MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 364)’NDE


DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


(SIRA NO: 383)


MADDE 1 – 10/6/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’nin “III- TAAHHÜTNAME VE TEMİNAT ALINMASI” başlıklı bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“III. TEMİNAT


(1) Kurum tarafından çıkarılan ve 2/2/2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasların 17 nci maddesine istinaden alınacak teminata esas olmak üzere, bu maddede belirtilen tahmini kamulaştırma bedelleri, kamulaştırma teknik ve idari hazırlık giderleri, tahmini dava masrafları, avukatlık asgari ücretleri ve tescil masrafları İdarece belirlenerek Kuruma bildirilir. Kurum tarafından da teminatın alındığına ilişkin yazının İdareye iletilmesinden sonra İdarece kamulaştırma işlemlerine başlanır.”


MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek-1 TAAHHÜTNAME” yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.