29 / 09 / 2023

2014'ten önceki Hazineye arazileri belediyelere devrediliyor!

 2014'ten önceki Hazineye arazileri belediyelere devrediliyor!

Torba Yasa'nın 59. maddesi gereğince, 30/3/2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın belediyelere bedelsiz olarak devrediliyor...


13 Kasım 2016 tarihinde 4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun Teklifi verilmişti. 


Torba Yasa'nın 59. maddesi gereğince, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “19/7/2003” ibaresi “30/3/2014” şeklinde değiştirildi.

 

Fıkraya göre Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen, Hazineye ait taşınmazlardan, 30/3/2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; 

Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devrediliyor.    Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemez ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemiyor.    

Bu taşınmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılıyor.    


Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebiliyor. Taksit tutarlarına kanunî faiz oranının yarısı uygulanıyor. Taksitle satışa esas bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye belediyeler yetkili oluyor.   


Bu taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya imar uygulaması yapılıyor. Belediyelerce imar planı ve/veya imar uygulaması yapılmadan kadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda, düzenleme ortaklık paylarına ilave olarak, satışı yapılan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün yüzde 20'sinin, satış bedelinden aynı oranda düşülmek kaydıyla eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları için ayrılabileceğine ve bu amaçla ayrılan alanların bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına resen tescil edileceğine dair tapu kütüğüne şerh konuluyor.