Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mamak'ta kentsel dönüşüm gibi ihale!


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mamak'ta kentsel dönüşüm gibi ihale!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak'ta 138 bin 882 metrekare yüzölçümündeki toplam 5 arsayı kat karşılığı bina yaptırmak üzere ihale edecekAnkara Büyükşehir Belediyesi Mamak'ta 138 bin 882 metrekare yüzölçümündeki toplam 5 arsayı kat karşılığı bina yaptırmak üzere ihale edecek.

159 milyon 687 bin 437 lira keşif bedeline sahip olan ihale, 6 Ekim 2011 Perşembe günü saat 14.00'de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle Ankara adresinde yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.


Detaylar şöyle:

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Ankara İli, Mamak İlçesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Kuzey Etabı 1.Kısım içerisinde bulunan imarın 51174/1, 51180/1, 51181/1, 51188/1 ve Yenimahalle İlçesi, Ballı Kuyumcu Mahallesi 62421/1 parsel üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

İli İlçesi Semti Ada / Parsel Arsa Alanı m2 Kullanım Şekli Toplam İnşaat Alanı Keşif Bedeli TL
Ankara Mamak Derbent 51174/1 9.055,00 Konut 24.901,25 15.563.281,25
   51180/1 7.499,00 Konut 20.622,25 12.888.906,25
   51181/1 10.170,00 Konut 27.967,50 17.479.687,50
   51188/1 5.582,00 Konut 15.350,50 9.594.062,50
   Toplam 32.306,00  88.841,50 55.525.937,50
 Yeni Mahalle Ballı Kuyumcu 62421/1 138.882,00 (Konut, Ticaret, Park, Rekreasyon vb.) Plan Notu Gereği 166.658,40 104.161.500,00
   Toplam 138.882,00  166.658,40 104.161.500,00
   GENEL TOPLAM 159.687.437.50

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Bayındırlık ve İskn Bakanlığı'nın “2011 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 159.687.437,50,-TL. (Yüz Elli Dokuz Milyon Altı Yüz Seksen Yedi Bin Dört Yüz Otuz Yedi Türk Lirası Elli Kuruş)'dır.
2 - İhale 06.10.2011 Perşembe günü saat 14.00'de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/Ankara adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle/Ankara adresinde 08.00–17.00 saatleri arasında görülebilir
4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.
5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.
b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2011 yılı vizeli)
c - Noter tasdikli İmza sirküleri.
d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).
e - İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin % 50'si kadar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 2011 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği'nde belirtilen IV-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)
e - İşin keşif bedelinin % 25'i kadar kullanılmamış nakit kredi, % 25'i kadar da banka referans mektubu verilecektir.
g - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
h - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.(Firmalar taahhütname şeklinde verecektir.)
ı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 4.790.623,13.-TL. Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.
j - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.
k - Yer Görme Belgesi fotokopisi
l - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
m - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
8 - Bu İşin Şartnamesi 300,00 TL (Üç yüz Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.
İlan olunur.
7246/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.comHemen Teslim 4 proje